16

Президентым зэхищэгъэ зэхэсыгъом Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Майкоп, 9 апреля - АиФ-Адыгея.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным коронавирусым игумэкIыгъохэм афэгъэхьыгъэ видеоселектор зэхэсыгъо тыгъуасэ зэхищагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Джащ фэдэу УФ-м и Правительствэ, Урысыем и Президент и Администрацие, къэралыгъом ишъолъырхэм япащэхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Коронавирусым пэшIуекIогъэныр ары Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъэр. Ащ къыдыхэлъытагъэу цIыфхэм япсауныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнхэм, экономикэм зыпкъитыныгъэ иIэным, цIыфхэм яIофшIапIэхэр ыкIи яхахъохэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэм атегущыIагъэх.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэхэсыгъом ипэублэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, зэпахырэ узым пэшIуекIогъэнымкIэ непэ анахь мэхьанэшхо зиIэр медицинэ учреждениехэр а IофшIэным фэхьазырынхэр, кIуачIэу ыкIи амалэу аIэкIэлъым хэгъэхъогъэныр, Iэзэгъу уцхэр, медоборудованиер, IэпыIэгъу псынкIэм иавтомобильхэр ащэфынхэр. Ахэм апэIухьащт мылъкур мэлылъфэгъу мазэм шъолъырхэм афатIупщынэу рагъэжьэщт. Джащ фэдэу къэралыгъом ипащэ финансхэмкIэ Министерствэм пшъэрылъ фишIыгъ IэпыIэгъу ахъщэу къаIэкIахьэрэр шъолъырхэм нахь зищыкIэгъэ лъэныкъохэм ащагъэфедэн амал яIэнэу, сыда пIомэ гумэкIыгъоу щыIэхэр чIыпIэхэм нахь дэгъоу ащалъэгъу.

Зэпахырэ узым пэшIуекIогъэнымкIэ субъектхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэми атегущыIагъэх. Мыщ дэжьым Владимир Путиным къызэриIуагъэмкIэ, регионхэр зэзыпхыхэрэ транспортым, хьылъэзещэхэм ыкIи цIыфхэр зезыщэхэрэм яIофшIэн къызэтырагъэуцо хъущтэп.

«Компаниехэм, организациехэм, предпринимательхэм Iоф зэрашIэщтыгъэ шIыкIэм техьажьынхэм непэ мэхьанэшхо иI. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфэдгъотын фае», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Кризисым пэшIуекIогъэнымкIэ лъэбэкъоу ашIыгъэхэм, унэшъуакIэу аштагъэхэм къэралыгъом ипащэ къащыуцугъ. Социальнэ фондхэм арагъэхьэрэ страховой тынхэр мэзихкIэ зэрэзэкIахьагъэм къыхиубытэщтых предприятие цIыкIухэр, гумэкIыгъо хэфэгъэ бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэр. IофшIапIэр чIэзынагъэхэм аратырэ пособиер анахь иным фэдизыщт. Бизнесменхэм атын фэе хэбзэIахьхэмкIэ чIыфэу зэIуагъакIэрэр илъэсым къыкIоцI зэфэдиз IахьхэмкIэ атыжьын амал яIэщт. Бизнесым IэпыIэгъу тедзэ егъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэ УФ-м и Правительствэрэ Урысыем и Гупчэ Банкрэ къагъэхьазырынэу унашъо афашIыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр, цIыфхэм яхахъохэр къызэтенэщтых.

Джащ фэдэу ны мылъкур къызэратынэу фитыныгъэ зиIэ унагъохэу илъэси 3-м нэс зыныбжь сабый зэрысхэм мазэ къэс сомэ минитф аратыным фытегъэпсыхьэгъэ унашъоми кIэтхагъ УФ-м и Президент. Ащ фэдэ тынхэр мэлылъфэгъум, жъоныгъуакIэм ыкIи мэкъуогъум зытефэхэрэм аIэкIэхьащтых. МазэкIэ нахьыжьэу, мэкъуогъум щыублагъэу, илъэси 3 — 7 зыныбжь кIэлэцIыкIухэми ахъщэ IэпыIэгъур аIукIэщт. Ащ нэмыкIэу, зянэ-зятэ Iоф зымышIэрэ сабыйхэм мазэ къэс ахъщэ тын тедзэхэр аратыщт, зы нэбгырэм телъытагъэу ар сомэ минищ мэхъу. Потребительскэ ыкIи ипотечнэ кредитхэмкIэ каникул шIыкIэр цIыфхэм къызфагъэфедэн амал аратыным пащэхэм анаIэ тырагъэтыщт.

«Тицыхьэ зытелъыжьэу, IэпэIэсэныгъэу тиIэр дгъэфедэзэ Iоф тшIэщт. КъыкIэсэгъэтхъы — ащ пае тэ амалхэр зэкIэ тиIэх: макроэкономическэ зыпкъитыныгъэр щыI, къэралыгъом чIыфэу телъыр макIэ, илъэс пчъагъэхэм къакIоцI зэIудгъэкIэгъэ «щынэгъончъэ шъхьантэр» сыд фэдэ сценариекIэ гумэкIыгъо Iофыр ремыкIокIыгъэми, ащ тызэрэпэшIуекIощт мылъку тIэкIэлъ, аужырэм, блэкIыгъэ илъэсхэм кризисхэм такъызэрикIыжьыгъэ опыти тиI. КъыдгурэIо, чIэнагъэхэр тымышIыхэу мы чIыпIэ зэжъум тикIын зэрэтымылъэкIыщтыр, ау ахэр нахь макIэ тшIынхэ тлъэкIыщт, тапэкIэ хэхъоныгъэу тызфэкIощтхэм алъапсэ дгъэхьазырыщт», — къыкIигъэтхъыгъ Владимир Путиным.

Къэралыгъом ипащэ Урысыем щыпсэурэ цIыфмэ джащ фэдэу зафигъэзагъ, унэм исынхэр Iофыгъо шъхьаIэу непэ зэрэщытыр, инфекцием ебэныгъэнымкIэ ащ мэхьанэшхо зэриIэр къыкIигъэтхъыгъ.

Зэхэсыгъом ыуж КъумпIыл Мурат УФ-м и Президент пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэнэфагъэр къыхигъэщыгъ, ар шъолъырым щыпсэурэ цIыф пэпчъ ищыIэныгъэ уфэбэнэныр арэу зэрэщытыр къыIуагъ.

«Владимир Путиным къызэрэкIигъэтхъыгъэу псынкIэу Iофхэр зэшIохыгъэнхэ, IэпэIэсэныгъэ хэлъэу, уахътэр бгъэлъапIэзэ упсэун фае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

«Шъолъыр пэпчъ а пшъэрылъым игъэцэкIэнкIэ пшъэдэкIыжь ехьы, коронавирусым изегъэушъомбгъун къызэтегъэуцогъэнымкIэ мэхьанэ иI. ГумэкIыгъоу непэ къытфэкIуагъэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэным пае Адыгеим шапхъэхэр щыгъэнэфагъэх. Медучреждениемэ ачIэт Iэмэ-псымэхэм ахэгъэхъогъэными тынаIэ тет. Коронавирусыр къэгъэуцугъэным фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэри шъолъырым щыретэгъэкIокIых. ТапэкIэ къэралыгъо пащэм къыIогъагъ медицинэм иIофышIэхэм IэпыIэгъу тазэрэфэхъун фаер. Республикэм ащ фэдэ IофшIэн джырэ уахътэм щытэгъэцакIэ. Ахъщэ тедзэу IофшIакIохэм аратыщтыр зыфэдизыр гъэнэфэгъахэ, ахэр инфекцием икъэгъэуцун апэ итхэу дэлажьэхэрэмэ аратыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, Президентым зэхэсыгъом къыщиIэтыгъэ Iофыгъохэм ауж, медицинэм иIофышIэхэм апае агъэнэфэгъахэу щыIэ IэпыIэгъухэм джыри кIэхэр агуагъэхъощтых. Федеральнэ бюджетым къытIупщыщт ахъщэмкIэ страховой тынхэм ахагъэхъощт.

«Непэ зэрэхэгъэгоу зэрэщашIыгъэм фэдэу тэ тиреспублики гъунапкъэ зиIэ шапхъэхэр щыдгъэнэфагъэх. Адыгеим щыпсэурэ цIыфмэ «тхьашъуегъэпсэу» ясIонэу сыфай унэм зэрисхэм, тызэрэзэхашIыкIырэм апае. Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэу зетхьэхэрэм апкъ къикIэу эпидемием лъэшэу зиушъомбгъурэп. А Iофыгъомэ адакIоу экономикэ упчIэхэри къэуцух, бизнесым тызэрэдеIэщтыр, гъот макIэ зиIэмэ тишIуагъэ зэрядгъэкIыщтыр. Ахэм анаIэ къатыридзагъ къэралыгъом и Президенти, ащ тэри Iоф дэтэшIэ. Федеральнэхэм адакIоу шъолъыр унашъохэри дгъэнэфагъэх. Мэкъу-мэщым ыкIи сатыум щылажьэхэрэм ащыщхэм гъунэпкъэ шапхъэхэр атехыжьыгъэнхэмкIэ унашъохэр тшIыгъэх. Акъылыгъэ хэлъэу, тызэгурыIозэ федеральнэ гупчэм тызэрэдэлажьэрэм бэкIэ елъытыгъ пандемием тыкъызэрэхэкIыжьыщтыр, мы лъэхъэнэ къиным цIыфхэм IэпыIэгъу тазэрэфэхъущтыр», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах