27

Проектым игъэцэкIэн

Майкоп, 14 февраля - АиФ-Адыгея.

Лъэпкъ проектэу «Экологиер» шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм, пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахырэм фэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росприроднадзорым АдыгеимкIэ ыкIи Краснодар краимкIэ ишъолъыр ГъэIорышIапIэ ипащэу Роман Молдовановым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, вице- премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Санет, Росприроднадзорым ишъолъыр ГъэIорышIапIэ иотдел ипащэу Анатолий Николаевыр, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэм якъэухъумэнкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэ игуадзэу Ешэ Аслъан.

Лъэпкъ проектэу «Экологием» ылъэныкъокIэ щыIэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьэгъэным республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Проектым илъэныкъо пстэури зэшIохыгъэ зэрэхъурэм шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм анаIэ тет. Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсыр къэухъумэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ шIыкIакIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо етэты. Экологием епхыгъэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэр анахь шъхьаIэу щыт, сыда пIомэ цIыфхэм япсэукIэ изытет зыфэдэщтым ар епхыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Пыдзэфэ пытэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм, проектэу «Псы къабз» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх. Пыдзэфэ пытэхэм ягъэзекIон пштэмэ, гъогу картэм къыдыхэлъытагъэу мыщ фэгъэзэгъэ шъолъыр операторым иIофшIэн республикэм щыригъэжьагъ, джащ фэдэу экотехнопаркым ыкIи хэкIыр зыщызэхадзырэ комплексым ягъэпсыни фежьагъэх. Проектэу «Псы къабзэр» едзыгъо-едзыгъоу муниципалитетхэм ащагъэцэкIэщт, пшъэрылъэу щыIэмкIэ зашъохэрэ псы къабзэр цIыфхэм япроцент 97-м аIэкIэхьан фае. Мы проектым къыдыхэлъытагъэу псэупIэ 50-мэ ащыIэ псыубытыпIэ 38-рэ агъэцэкIэжьыщтых е кIэу ашIыщтых. Непэрэ мафэм ехъулIэу къуаджэу Кощхьаблэ мыщ фэдэ IофшIэнхэр щырекIокIых.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ЕвроХим-Белореченские удобрения» ыкIи обществэу «Киево-Жураки АПК» зыфиIохэрэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм хэушъхьафыкIыгъэу тегущыIагъэх. КъызэраIуагъэмкIэ, Росприроднадзорым зэхищэщт уплъэкIунхэм яплан мы предприятиехэр хэтых. Къулыкъум ригъэкIокIырэ Iофтхьабзэхэм язэфэхьысыжьхэм шъыпкъагъэ ахэлъын, къэбарыр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу компаниеу «Южгазэнерджи» зыфиIорэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэухъумэгъэнымкIэ Iофтхьабзэу зэхищэхэрэм алъыплъэгъэн, уплъэкIугъэн фаеу республикэм ипащэ къыгъэнэфагъ, ащ епхыгъэу республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ащыщхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах