14

Программэм къыдыхэлъытагъэу

Майкоп, 6 марта - АиФ-Адыгея.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу поликлиникэ чIэтынэу унакIэу ашIыгъэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

АР-м социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу ар ашIыгъ, нэбгырэ 1100-рэ зы мафэм аштэным фытегъэпсыхьагъ.

Ащ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ лъыплъэрэ Лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэм ипащэу Андрей Фисенкэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр, медицинэ учреждениехэм япащэхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ кIэлэцIыкIухэм зыщяIазэхэрэ учреждением IофшIэкIэ амал тэрэзхэр иIэ зэрэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным истратегическэ гухэлъхэм медицинэ IэпыIэгъур нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьагъэу къащыдэлъытагъэхэм япхырыщынкIэ джыри зы лъэбэкъушIоу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

Мыекъопэ кIэлэцIыкIу поликлиникэм зегъэушъомбгъугъэныр ыкIи IофшIэкIэ амал тэрэзхэр етыгъэнхэр бэшIагъэу ищыкIэгъагъэх. Ар къалэм ирайонэу «Маякым» хэт унэхэм ащыщ иапэрэ къат чIэтыгъ ыкIи анахьыбэу псэупIэхэр зыщашIыхэрэ районым исхэм яфэIо-фашIэхэр ыгъэцакIэщтыгъэх. УФ-м и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Демография» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIоу къэхъурэм ипчъагъэ хэхъуагъ. А зэпстэумэ апкъ къикIэу республикэм ипащэхэм поликлиникэр унакIэм кIожьынышъ, лъэхъаным диштэрэ оборудованиеу ищыкIагъэр зэкIэ чIагъэуцонэу рахъухьагъ. ХэушъхьафыкIыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу ащ сомэ миллиони 180-рэ пэIуагъэхьагъ.

УнакIэм щылажьэхэрэм IофшIэкIэ амал тэрэзхэр яIэнхэмкIэ, кIэлэцIыкIоу къыращалIэхэрэм ашIогупсэфынымкIэ ящыкIагъэр зэкIэ хэт. НахьыпэкIэ нэмыкI учреждениехэм якIолIэнхэ фаеу зыфэхъущтыгъэ фэIо-фашIэхэм ащыщыбэхэр джы мыщ щагъэцэкIэнхэу рагъэжьагъ, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ изытет зэрауплъэкIун фэе оборудованиехэр зэкIэри яIэх, сабый къэхъугъакIэхэр янэхэм зыщагъэшхэщтхэ кабинет хэушъхьафыкIыгъэу хэт.

ЦIыфхэмкIэ Iэрыфэгъуным пае, анахьыбэу зыщыпсэухэрэ районэу Черемушкэм унакIэр щашIыгъ, блэкIыгъэ илъэсым къызэIуахыгъэ медицинэ гупчакIэм къыгуагъэуцуагъ. Программэм ишIуагъэкIэ ащ фэдэу медицинэ учреждение зэхэтхэр цIыфыбэ зыщыпсэурэ районым иIэ хъугъэ.

«Федеральнэ гупчэм ишIушIагъэкIэ Адыгеим хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэр блэкIыгъэ илъэсым ежьагъ. КIэлэцIыкIу поликлиникэр ащ къыдыхэлъытэгъэ проектэу ухыгъэ хъугъэхэм зэу ащыщ. Медицинэ IэпыIэгъур нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьагъэу зэшIотхырэр нэрылъэгъу ащ къешIых. УФ-м и Президент, Правительствэм, тикураторэу УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, нэмыкIэу программэм игъэпсын дэлэжьагъэхэм, тишъолъыр хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мэхьэнэшхо зиIэу кIэщакIо тызыфэхъугъэхэм къадезгъэштагъэхэм тафэраз», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерстви, нэмыкI ведомствэхэми IэпыIэгъоу къатырэм фэшI лъэшэу зэрафэразэхэм, тапэкIи кадрэхэм ягъэхьазырынкIэ, лъэхъаным къыздихьыгъэ IэзакIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ Iоф зэдашIэным зэрэщыгугъыхэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Андрей Фисенкэм Адыгеим ипедиатрическэ къулыкъу иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм осэ ин къыфишIыгъ. КIэлэцIыкIу къэхъугъакIэу лIэжьырэм ипчъагъэ къызэреIыхыгъэм ар къеушыхьаты. Зы илъэскIэ сабыеу зыпсэ къагъэнэжьыхэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу зыхахъом, ащкIэ Адыгеим къэралыгъом я 6-рэ чIыпIэр щиубытыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ Iофхэр джыри нахьышIу шIыгъэнхэм пае АР-м и ЛIышъхьэ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ лъыплъэрэ Лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэм Iоф зэрэдашIэщтым зэдытегущыIэнхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

«Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм тигухэлъхэм зэхъокIыныгъэхэр къафишIыгъэх, ащ дакIоуи зы чIыпIэ тыкъыригъэкощыкIыгъ. Охътэ кIэкIым зэшIохыгъэн фаер итхъухьэщтыгъ, госпитальхэр къызэIутхыщтыгъэх, къызэузыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъуным тыфэбэнагъ, оборудованиякIэхэр, Iэзэгъу уцхэр къэтщэфыгъэх. Ащ федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъэ мылъкуи, мыбюджет ахъщи апэIухьагъ. Ау медицинэм иIофышIэхэр IэпыIэгъу къытфэхъухэмэ ары псауныгъэм икъэухъумэн исистемэ игъэкIэжьынкIэ зэшIотхырэ пстэуми шIуагъэ къызатыщтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Поликлиникэм иврач шъхьаIэу Нурия Швецовам кIэлэцIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным пае амалышIухэр къызэрэратыгъэхэм фэшI республикэм ипащэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ. НахьыпэкIэ врачхэм сменищэу Iоф ашIэщтыгъэмэ, джы сменитIукIэ яIофшIэн зэшIуахын алъэкIынэу хъугъэ.

КъумпIыл Мурат псауныгъэм икъэухъумэн исистемэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ программэм, лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм, нэмыкIхэм къадыхэлъытагъэхэм япхырыщын зэрэлъагъэкIотэщтым къыкIигъэтхъыгъ. Анахьэу кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ изэтегъэуцожьын пылъ къулыкъур къыхигъэщыгъ. КIэлэцIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьагъэу шъолъыр проекти республикэм щыпхыращы. Ащ нэмыкIэу «Детское здравоохранение» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу поликлиникэхэм апае оборудование блэкIыгъэ илъэсым къащэфыгъ. Ащ пстэумкIи сомэ миллион 50 пэIуагъэхьагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых