64

Псауныгъэм икъэухъумэн – анахь Iофыгъо шъхьаI

Майкоп, 19 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районым зыщэIэм къуаджэу Блащэпсынэ щагъэпсырэ амбулаторием епхыгъэ Iофхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм зыщигъэгъозагъ.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, муниципальнэ образованиеу «Кощхьэблэ районым» ипащэу Хьамырзэ Заур ыкIи ООО-у «Марк сервис» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Цуекъо Мурат псэуалъэу ашIырэм фыряIэ еплъыкIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

Къуаджэм щагъэпсырэ медицинэ учреждением сомэ миллион 25-рэ фэдиз пэIухьащт, псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ поликлиникэхэмрэ амбулаториехэмрэ гъэкIэжьыгъэнхэм телъытэгъэ программэм диштэу ащ ишIын фежьагъэх. НепэкIэ псэуалъэм идэпкъхэмрэ иунашъхьэрэ хьазырых, унэкIоцI ыкIи унэкIыб IофшIэнхэр зэшIуахых, инженер коммуникациехэр агъэпсых.

Мы учреждением цIыфхэм щяIэзэнхэ алъэкIыщт ыкIи поликлиникэ фэIо-фашIэхэр щызэшIуахыщтых. Ащ нэмыкIэу сэнэхьат зэфэшъхьафхэм афытегъэпсыхьэгъэ врачхэм цIыфхэр щырагъэблэгъэщтых. Къуаджэу нэбгырэ мини 3 фэдиз зыщыпсэурэм ыкIи ащ къыпэблэгъэ псэупIэхэм адэсхэм яфэIо-фашIэхэр мы амбулаторием ыгъэцэкIэщтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ псэолъэшIын Iофхэр зэрэкIохэрэм зызщегъэгъозэ нэуж подряднэ организацием ипащэ дэгущыIагъ ыкIи коммунальнэ инфраструктурэм епхыгъэ IофхэмкIэ ищыкIэгъэ лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

«Псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ поликлиникэ- хэм яIофшIэн джыри нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ пшъэрылъ инхэр тапашъхьэ итых. Илъэсэу икIыгъэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Къэралыгъо Советым и Президиум къызыщэгущыIэм анахьэу мы лъэныкъом ынаIэ тыригъэтыгъ. Тэ къыдгурэIо мы пшъэрылъым изэшIохын цIыфхэм къагъэшIэщтри, япсауныгъэ зыфэдэщтри зэрелъытыгъэхэр. Медицинэ фэIо-фашIэхэр зэрэзэшIуахыхэрэм елъытыгъэщт Iэзэн Iофым шIуагъэу къыкIэкIощтри, цIыфышъхьэр къэухъумагъэ зэрэхъущтри», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ СМИ-хэм гущыIэгъу зафэхъум зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ псэолъищмэ яшIын мы илъэсым аухыщт. Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэмрэ чIыпIэхэм пэщэ IэнатIэхэр ащызыIыгъхэмрэ псэолъэшIыныр зыщаухыщтымрэ ащ изытет зыфэдэщтымрэ алъэплъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэрэ муниципалитетымрэ япащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр коронавирусым пэшIуекIорэ прививкэр цIыфхэм арагъэшIыныр ыкIи пэтхъу-Iутхъум зыщаухъумэныр ары.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах