Примерное время чтения: 3 минуты
100

ПсэолъакIэ къызэIуахыгъ

Майкоп, 28 июня - АиФ-Адыгея.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ фондым икъутамэу Адыгеим щыIэр зычIэтыщт унакIэм икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Джащ фэдэу мыщ къекIолIа­гъэх ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ федеральнэ фондым ипащэу Наталья Стадченкэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, фондым икъутамэхэу Къыблэ ыкIи Къырым федеральнэ шъо­лъырхэм ясубъектхэм ащыIэхэм ялIыкIохэр, медицинэм иIо­фышIэхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ Iоф­тхьаб­зэм пэублэ псалъэ къыщишIы­зэ, мэфэкI зэхахьэм хэлажьэ­хэрэм, хьа­кIэхэм шIуфэс гущыIэ­хэмкIэ закъыфигъэзагъ. Непэ къызэIуахырэ псэуалъэм мэ­хьанэшхо зэриIэр хи­гъэ­унэфы­кIыгъ, ащкIэ Iэпы­Iэгъу къафэ­хъу­гъэ федеральнэ фондым ипащэ рэзэныгъэ гу­щыIэхэр пигъо­хыгъэх.

«Адыгеим щыпсэурэ цIыф­хэм щы­IэкIэ-псэукIэу яIэр на­хьышIу шIыгъэныр, яфэIо-фашIэ­хэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэ­гъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Непэ къызэIутхырэ административнэ унакIэр ащ зэрэфэIорышIэщтми сицыхьэ телъ. Мы аужырэ илъэсхэм псэолъэ 344-рэ республикэм щытшIыгъ, ахэм янахьыбэм социальнэ мэхьанэ яI. ТапэкIи а IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, тицIыфхэм агу къызэрэдэтщэещтым тыпылъыщт. УнакIэу къызэIутхырэм ишIын хэлэжьэ­гъэ пстэуми, псэолъэшIхэм инэу тафэраз», — къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Наталья Стадченкэр мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, фондым икъутамэ зычIэтыщт уна­кIэу аужырэ шапхъэхэм адиштэ­рэм Iоф щызышIэщт пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ.

ЦIыфым ищыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур игъом егъэгъотыгъэныр, псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждениехэм яуалIэхэрэм яфэ­Iо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэ­цэкIэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэ­хэу ылъытагъ, ащкIэ фондым иIофшIэн зэрэзэхищэрэм бэ елъытыгъэу къыIуагъ.

Административнэ унэм ишIын 2014-рэ илъэсым, чъэпыогъум рагъэжьэгъагъ, псэолъэшI Iоф­шIэнхэр зыгъэцэкIагъэр пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «АкваСтройСервис» зыфиIорэр ары.

Проектым сомэ миллион 80-м ехъу ыуас, мылъкур къэзытIупщыгъэр ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ фондыр ары. Псэуалъэм квадратнэ метрэ 1518,8-рэ илъ, лифт хэт. Джащ фэдэу кабинет 16, нэбгырэ 200-мэ ателъытэгъэ актовэ зал, машинэхэр зыда­гъэуцущтхэ чIыпIэхэр, нэмыкI­хэри къыдыхэлъытагъэх.

Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи дэгъу дэ­дэу зэтегъэпсыхьагъ, аужырэ шапхъэхэм адештэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах