25

ПсэолъэшIыным республикэм зыщегъэушъомбгъугъэным пае

Майкоп, 23 октября - АиФ-Адыгея.

Компаниеу «ДОМ. РФ» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Виталий Муткорэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ. ПсэолъэшIыным зегъэушъомбгъугъэнымкIэ зигугъу къэтшIыгъэ компанием республикэм зэдэлэжьэныгъэ къызэрэдыриIэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм мыщ щатегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Виталий Мутко тхьауегъэпсэу риIуагъ республикэм игъоу ылъэгъухэрэм къазэрадыригъэштагъэм фэшI. ПсэолъэшIынымрэ къалэхэм язэтегъэпсыхьанрэ япхыгъэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ федеральнэ гупчэм зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм зегъэушъомбгъугъэным мэхьанэшхо зэриIэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

Банкэу «ДОМ. РФ» зыфиIорэм ипащэу Виталий Мутко республикэм зэпхыныгъэ пытэ къыдыриIэ зэрэшIоигъор къыIуагъ, псэупIэхэм атегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо политикэр республикэм щыпхырыщыгъэнымкIэ компанием амалэу иIэхэм къатегущыIагъ.

«Тикомпание пшъэрылъэу зыфигъэуцужьырэр унэхэр мылъапIэу щэгъэнхэр, ипотекэ чIыфэмкIэ цIыфхэм фэгъэкIотэныгъэхэр афэшIыгъэнхэр ары. Адыгеим щыпсэурэ цIыф куп заулэмэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэ ипотекэмкIэ чIыфэхэр къяттынэу тыхьазыр, проект финансированиемкIэ зэдэлэжьэныгъэ адэтшIы тшIоигъу. Банкэу «ДОМ. РФ» зыфиIорэм испециалистхэр Адыгеим ипсэолъэшIхэм IэпыIэгъу къаратыным фэхьазырых», —хигъэунэфыкIыгъ Виталий Мутко.

Банкэу «ДОМ. РФ» зыфиIорэм ипащэ джащ фэдэу республикэм игъо къыфилъэгъугъ федеральнэ чIыгухэу шIуагъэ къытэу амыгъэфедэхэрэм атегъэпсыхьэгъэ программэм хэплъэнэу.

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хабзэм иреспубликэ къулыкъухэр лъэшэу зыпылъхэр псэолъэшIыным зегъэушъомбгъугъэныр, лъэпкъ проектэу «ПсэупIэмрэ къэлэ щыIакIэмрэ» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр ары. Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, федеральнэ гупчэми, компаниеу «ДОМ. РФ» зыфиIорэми яамалхэр шIуагъэ къытэу агъэфедэн фае.

«ПсэолъэшIынымкIэ проектхэм мылъку къафэтIупщыгъэнымкIэ шэпхъакIэхэм зэратехьагъэхэми, ипотекэмкIэ чIыфэтыныр зэрагъэфедэрэми, ыпэкIэ амыгъэфедэщтыгъэ чIыгухэр агъэпсэолъэнхэм зэрэтехьагъэхэми республикэм хэхъоныгъэ рагъэшIыщт. Компаниеу «ДОМ. РФ» зыфиIорэм зэдэлэжьэныгъэу дытиIэм зедгъэушъомбгъун фаеу сэлъытэ. Компанием ипрограммэхэмрэ ащ иопытрэ Адыгэ Республикэм щыпсэурэ нэбгырабэмэ къафэфедэщт, унэ яIэным епхыгъэ Iофыгъор ахэмкIэ зэшIуахын алъэкIыщт», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых