25

Псэуалъэхэм яшIын лъагъэкIуатэ

Майкоп, 5 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъэсэныгъэм ипсэуалъэхэу Мыекъуапэ щашIыхэрэм ащыщхэм тыгъуасэ ащыIагъ. Пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ непэ ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм зыщигъэгъозагъ, объектхэм ягъэпсын зынагъэсыгъэр зэригъэлъэгъугъ, псэолъэшIхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэрэм ащыщ къэралыгъом ит гурыт еджапIэхэм зэкIэми зы сменэкIэ Iоф ашIэным техьанхэр. Ар зэшIохыгъэ хъуным фэIорышIэщтых тикъэлэ шъхьаIэ имызакъоу, республикэм инэмыкI муниципалитетхэм ащагъэпсыхэрэ учреждениякIэхэр. Социальнэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэр Адыгеим и ЛIышъхьэ инэплъэгъу ригъэкIырэп.

Республикэм ипащэ игъусагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ипащэу Андрей Гетмановыр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ апэрэ чIыпIэу зэкIолIагъэр Мыекъуапэ хэхьэрэ станицэу Ханскэм щашIырэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр ары. Ар нэбгырэ 240-мэ афытегъэпсыхьагъ, псэолъэшI IофшIэнхэм афэгъэзагъэр Цуекъо Мурат зипэщэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Марк-Сервис» зыфиIорэр ары. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллиони 150-рэ тефэщт, сомэ миллиони 104,6-р — федеральнэ гупчэм, сомэ миллион 11,6-м ехъур — республикэм ыкIи сомэ миллион 33,7-р — муниципалитетым ибюджет къахахыгъэх. Непэ ехъулIэу ащ щыщэу сомэ миллиони 101,4-м ехъур зищыкIэгъэ лъэныкъохэм апэIуагъэхьагъ. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, мы илъэсым тыгъэгъазэм ехъулIэу псэуалъэм ишIын аухыщт.

«Псэуалъэу тшIырэр тикIэлэцIыкIухэмкIэ Iэрыфэгъоу щытыныр, проектыр шэпхъэшIухэм адиштэу дгъэцэкIэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Ащ дакIоу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къыпыщылъ чIыпIэр зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьэгъэным, къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр щыгъэуцугъэнхэм, лъэсрыкIохэм апае гъогу хэхыгъэ шIыгъэным ыкIи псэуалъэм икъызэIухын ехъулIэу общественнэ транспортыр мыщ къекIуалIэу хъуным пстэуми тынаIэ тетыдзэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы псэупIэ дэдэм щагъэпсырэ гурыт еджапIэр нэбгырэ 250-мэ ателъытагъ. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллион 272,8-м ехъу тефэщт, мылъкур федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум ехъулIэу ар атыщт.

Социальнэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэм ащыщ Мыекъуапэ иурамэу я 12-рэ Мартым къытырашIыхьэрэ гурыт еджапIэу нэбгырэ 1100-мэ ателъытагъэр. Мы псэуалъэм игъэпсын мылъкушхо пэIуагъэхьащт. Проектым изэшIохын сомэ миллион 719,2-м ехъу тефэщт, ар федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къатIупщыгъ. 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум ехъулIэу тикъэлэ шъхьаIэ дэт гъэсэныгъэм иучреждениехэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ зы еджапIэ джыри къахэхъощт.

ПсэупIэу Гавердовскэм дэт гурыт еджапIэм чIыпIи 120-рэ зиIэщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ къыпашIыхьажьы. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллион 35-рэ тефэщт, мылъкур республикэ бюджетым къыхэхыгъ.

Джащ фэдэу Мыекъуапэ иурамэу Я.Коблым ыцIэ зыхьырэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ишIын щырагъэжьагъ. Ащ нэбгырэ 240-рэ чIэфэщт. Псэуалъэм изэтегъэпсыхьан сомэ миллиони 168,2-м ехъу тефэщт, ар федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахагъэкIыгъ. Илъэсэу тызхэтым итыгъэгъазэ ехъулIэу мы псэуалъэхэр атынхэу агъэнафэ.

Республикэм ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзэрэ лъэныкъохэм ащыщ гъэсэныгъэм иучреждениехэр зэкIэ егъэджэнымкIэ зы сменэм техьанхэр. А пшъэрылъыр зэшIохыгъэным пае еджэпIакIэхэр ашIых, чIыпIэхэм япчъагъэ хагъахъо. Гухэлъэу щыIэмкIэ, нэбгырэ 5820-рэ зычIэфэщт еджэпIэ 14 джыри агъэпсынэу ары. Зипсауныгъэ зэщыкъогъэ ыкIи сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амалэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным пащэхэр пылъыщтых, ащ пае ахэр зыщеджэрэ учреждениехэм яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу ашIыщт.

КъумпIыл Мурат ыпэкIэ къызэрэхигъэщыгъэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэхэр джыри ашIынэу къапыщылъ. Мы илъэсым щегъэжьагъэу учреждениякIэхэр зэрашIыхэрэм, щыIэхэм псэуалъэхэр къазэрапашIыхьажьыхэрэм ишIуагъэкIэ къэхъугъакIэхэм къащегъэжьагъэу илъэси 7 зыныбжь сабыйхэм апае чIыпIэкIэ 4048-рэ гъэпсыгъэ хъущт. 2019-рэ илъэсым ыкIэм нэс кIэлэцIыкIу 240-рэ зырыз зычIэфэщтхэ учреждениихымэ яшIын аухыщт.

Министрэу КIэрэщэ Анзаур къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэрэм ащыщ къэралыгъом ит еджапIэхэр зэкIэ зы сменэм техьанхэр. Ар къыдалъытэзэ, республикэм ипащэхэм, ведомствэм яIофшIэн агъэпсы. ЕджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр кIэу ашIых, щыIэхэм псэуалъэхэр къапашIыхьажьых. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ шъолъырым иеджапIэхэм ащыщхэм яIэ ятIонэрэ сменэр щыгъэзыягъэ хъущт.

«УчреждениякIэу тшIыхэрэр еджэпIэ къодыещтхэп —ахэр гъэсэныгъэм игупчэшхоу щытыщтых. Ахэм амалэу аIэкIэлъыри бэкIэ нахьышIущт. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къытфегъэуцух, ахэр зэшIохыгъэнхэм, тикIэлэеджакIохэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотынымкIэ ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэлъыным тыпылъыщт», — къыIуагъ КIэрэщэ Анзаур.

Псэуалъэхэм яшIын зэрэлъыкIуатэрэм республикэм ипащэ осэшIу фишIыгъ, Iофыгъоу ежь ынаIэ зытыридзагъэхэм алъэныкъокIэ муниципалитетым ипащэ, псэолъэшIхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах