21

Псэуалъэу тшIырэ пстэуми къоджэдэсхэм шIуагъэ къафахьын фае

Майкоп, 5 марта - АиФ-Адыгея.

Культурэм и Унэу станицэу Джаджэм щагъэкIэжьыгъэми АР-м и ЛIышъхьэ щыIагъ.

Ар 1953-рэ илъэсыр ары загъэуцугъагъэр. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу ащ игъэкIэжьын сомэ миллион 19,9-рэ пэIуагъэхьагъ. АщкIэ унашъхьэр, фабэм, псым, электричествэм якIуапIэхэр зэблахъугъэх, мызекIошъоу курэжъыем исхэм апае пандус фашIыгъ, ыкIоцIи, ыкIыби дэпкъхэр агъэкIэжьыгъэх. ЕтIани муниципальнэ образованием сомэ миллиони 4 бюджетым къыхихи, ащкIэ къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ культурэм иучреждениеу къуаджэхэм адэтхэр лъэхъаным диштэу гъэпсыгъэнхэм, ныбжьыкIэхэр нахьыбэу ящэлIэгъэнхэм мэхьэнэ ин зэряIэм къыкIигъэтхъыгъ.

Нэужым тхылъеджапIэу станицэм дэтым кIуагъэ. Ар псэолъэ анахьыжъэу районым итхэм ащыщ, блэкIыгъэ илъэсым ыныбжь илъэс 90-рэ хъугъэ. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу блэкIыгъэ илъэсым ащ гъэцэкIэжьынхэр рашIылIагъэх, псэуалъэу чIэтхэр зэблахъугъэх, къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьагъ, тхылъ мини 6, оборудование зэфэшъхьафхэр къыфащэфыгъэх. ТхылъеджапIэм игъэкIэжьын пстэумкIи сомэ миллион 14,7-рэ пэIухьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зихэхъогъухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ художественнэ литературэм еджэнхэм фэщэгъэнхэм пылъынхэ, культурэм, шIэныгъэхэм ахэзыгъахъорэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр нахьыбэу зэхащэнхэ фаеу зэрилъытэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Мы мэфэ дэдэм республикэм ипащэ станицэм ипаркэу Лъэпкъ проектэу «ПсэупIэр ыкIи къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэмрэ «Къэлэ Iэрыфэгъу щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ федеральнэ проектымрэ къадыхэлъытагъэу блэкIыгъэ илъэсым зэтырагъэпсыхьажьыгъэм дэхьэгъагъ. Жъы хъугъэ чъыгэу ащ дэтыгъэхэр рахыкIыгъэх, лъэсрыкIо гъогухэр агъэпсыгъэх, къэгъагъэхэр, куандэхэр дагъэтIысхьагъэх, чэщырэ къэнэфынэу ашIыгъ.

«Социальнэ псэуалъэу къуаджэхэм ащытшIыхэрэм ахэм адэсхэм шIуагъэ къафахьын фае. УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ Правительствэмрэ яIэпыIэгъукIэ программэхэр, проектхэр пхырытэщых. Лъэхъаным диштэу шIыгъэ гъэпсэфыпIэ учреждениехэр, чIыпIэ зэфэшъхьафхэр щыIэнхэм лъэшэу тыпылъ. Ахэр цIыфхэр зыщызэхахьэхэу, ашIогъэшIэгъонэу яуахътэ зыщагъакIорэ гупчэхэу хъунхэр муниципальнэ къулыкъухэм яIофшIэн бэкIэ елъытыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых