Примерное время чтения: 2 минуты
10

Пшъэрылъ афишIыгъ

Майкоп, 21 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм итранспорт инфраструктурэ зегъэушъомбгъугъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэр тыгъуасэ зэрищагъ. АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, АР-м иминистерствэ, министрэхэм я Кабинет игъэIорышIэпIэ заулэмэ япащэхэр, ГИБДД-м илIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

УФ-м транспортымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Андрей Костюк, Росавтодорым ипащэу Роман Новиковым бэмышIэу Москва зэдэгущыIэгъоу щадыриIагъэхэм къащаIэтыгъэ Iофыгъо заулэмэ АР-м и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ.

Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ ыкIи щынэгъончъэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ республикэм гъэхъэгъэшIухэр иIэх. Джащ фэдэу гъогушхохэм яшIыни зэIукIэм щытегущыIагъэх. Ахэм зэу ащыщ къалэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ автомобиль гъогум иящэнэрэ Iахь ишIын ухыгъэныр.

Лъэмыджищ зиIэ, километри 10,4-рэ зикIыхьэгъэ автомобиль гъогоу Мыекъуапэ къэзыухьэрэм изичэзыу Iахь гъэтхапэм къызэIуахыгъ. Адыгеим ия 100-рэ илъэс ипIалъэм къыпэу километри 7,5-рэ зикIыхьэгъэщт гъогум игъэпсын аухынэу рахъухьэ.

2009-рэ илъэсым агъэпсыгъэ километри 9-р къыдыхэлъытагъэу пстэумкIи километрэ 27-рэ ащ икIыхьэгъэщт. Республикэм икъушъхьэлъэ чIыпIэхэм якIурэ гъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэным тегъэпсыхьагъэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогур нахь кIыхьэ ашIын, зигугъу къэтшIыгъэ проектыр лъагъэкIотэн ямурад. Поселкэу Краснооктябрьскэм пэмычыжьэу автомобиль гъогоу Мыекъуапэ — ТIуапсэ зыфиIорэм иIахьыкIэ агъэпсынэу рахъухьэ.

Гъогум иIахьыкIэ ипроектэу АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ игъоу къафилъэгъугъэм игъэкIотыгъэу зэIукIэм щыхэплъагъэх. ЛъэмыджитIу, гъогу зэхэкIыпIи 4 ащ хэтынэу, километрэ 11-м ехъу икIыхьэгъэнэу къырадзэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ проектым дэлажьэхэ зыхъукIэ лъэныкъо пстэури зекIоным зегъэушъомбгъугъэнымкIэ амалхэри къыдалъытэнэу.

«Мы аужырэ илъэсхэм республикэм итранспорт инфраструктурэ игъэпсынкIэ бэ тшIагъэр. Гъогухэм ягъэцэкIэжьынкIэ ыкIи ягъэпсынрэкIэ мылъкушхо къатIупщы. Федеральнэ мылъкоу къытIукIагъэм ишIуагъэкIэ республикэм игъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ пшъэрылъэу тиIэхэр псынкIэу дгъэцэкIэнхэ тэлъэкIы. Ау тапэкIэ джыри пшъэрылъыбэ тиI. Анахь шъхьаIэхэм зэу ащыщ гъогухэм тхьамыкIагъоу къатехъухьэрэм къыкIегъэчыгъэныр. Тигъогухэр щынэгъончъэу, зэтегъэпсыхьагъэхэу щытынхэ фае. Мы лъэныкъомкIэ Iофэу тшIэрэр лъыдгъэкIотэщт, шъолъыр гъогухэм ямызакъоу, муниципальнэхэми гъунэ алъытфыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах