Примерное время чтения: 2 минуты
89

Пшъэрылъхэр къафигъэнэфагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Красногвардейскэ районым ипащэу Осмэн Альберт IофшIэн зэIукIэгъу дыриIагъ. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр былымхъуным ихэхъоныгъ.

Осмэн Альберт къызэриIуагъэмкIэ, былым пIэшъэ 990-рэ непэкIэ районым иI. Мы илъэсым нэбгыри 4-мэ программэу «ЕзыгъэжьэгъэкIэ фермерыр» зыфиIорэм тетэу сомэ миллионрэ ныкъорэ грантэу къаратыгъ. 2018-рэ илъэсым ащ фэдэ IэпыIэгъу къаратыным пае предпринимательхэм яспискэ непэкIэ зэхагъэуцо. Колхозэу «Родина» зыфиIорэм иIэр чэмышъхьэ 200-кIэ нахьыбэ ашIынэу рахъухьагъ.

КъумпIыл Мурат Красногвардейскэ районым ипащэ пшъэрылъ фишIыгъ IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ ыкIи унэгъо былымэхъо фермэхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщтым япхыгъэ программэхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Былымхъуным пылъынхэм пае цIыфхэм амал тэрэзхэр ягъэгъотыгъэнхэ фае. Ащ къыхеубытэх хъупIэхэр къафыхэгъэкIыгъэнхэр, ветеринархэр яIэнхэр, джащ фэдэу унэе IэпыIэгъу хъызмэтшIапIэхэр зэхащэнхэмкIэ цIыфхэм къафэфедэщт нэмыкI Iофтхьабзэхэр. Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ шъуригъусэу а Iофыгъохэм шъуадэлажь. ИщыкIэгъэ шэпхъэ базэр щыI, джы а лъэныкъом лъэшэу шъунаIэ тежъугъэт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим инэмыкI районхэми ащ фэдэ IофшIэн ащагъэцэкIэн фае. ХъызмэтшIапIэхэм заушъомбгъумэ, хахъохэри нахьыбэ хъущтых, къоджэдэсхэм ящыIакIи нахь зыкъыIэтыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ инвестициехэр нахьыбэу къаIэкIэхьанхэ зэрэфаер. Къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэм Iофэу ашIэрэм шIуагъэу къытырэм уасэу фашIыщтыри ащ елъытыгъ.

Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэм шъхьафэу тегущыIагъэх. Анахьэу анаIэ зытырадзагъэр бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ хэгъэхъогъэныр ары. Ащ елъытыгъэу республикэм субсидиехэр муниципалитетым къыфыхигъэкIыгъэх.

КъумпIыл Мурат районым ипащэу Осмэн Альберт пшъэрылъ фишIыгъ лэжьапкIэмкIэ фондыр зэфагъэ хэлъэу районым щатырагощэным ышъхьэкIэ ынаIэ тыригъэтынэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах