19

Пшъэрылъхэр зэрагъэцэкIэщтхэм атегущыIагъэх

Майкоп, 25 августа - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием ишъолъырхэм бизнесыр нахьышIоу ащызэхэщэгъэным регион хэбзэ Iэшъхьэтетхэм акIуачIэу рахьылIэрэр лъэпкъ рейтингым къызэригъэлъагъорэр республикэм и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

«Тэ дэгъоу къыдгурэIо инвестициехэр нахьыбэу республикэм къыхалъхьэ къэс тиэкономикэ нахь зыкъызэриIэтыщтыр, инвестор-компаниехэм япчъагъэ зэрэхэхъощтыр. Республикэм нахьыбэу мылъку къыIэкIэхьаным а пстэур фэIорышIэщт», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановым зэхэсыгъом доклад шъхьаIэр къыщишIыгъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэр къазэрахалъхьагъэхэмкIэ лъэпкъ рейтингым икIэуххэм атетэу Адыгэ Республикэм я 36-рэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Экспертхэмрэ предпринимательхэмрэ хагъэунэфыкIыгъ псэолъэшIыным пае Iизын тхылъхэр нахь псынкIэу къаIахы, инвестиционнэ IофшIэным ехьылIэгъэ интернет-порталыр яIэ зэрэхъугъэр, шапхъхэхэм адиштэрэ гъогухэм зэрахэхъуагъэр, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэм контрактэу адашIырэр нахьыбэ зэрэхъугъэр.

Къэралыгъо-унэе гъусэныгъэм ылъэныкъокIэ Iофхэр нахь гъэлъэшыгъэн, регион бюджетым къыхэкIырэ къэралыгъо IэпыIэгъу бизнесым къыIукIэн, предприятие цIыкIухэр бизнес-инкубаторхэмрэ технопаркхэмрэ яплощадкэхэм арагъэблэгъэнхэ зэрэфаер зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Шэпхъэ актхэм нахьышIоу адэлэжьэгъэнымкIэ, бизнесменхэм гъусэныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэнымкIэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх.

«Шъолъырым иэкономикэ инвестициехэр къызэрэхалъхьэхэрэм ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэтщэн, лэжьапкIэм хэдгъэхъон тэлъэкIы, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIи нахь зыкъеIэты. Унашъохэр аштэхэ, планхэмрэ программэхэмрэ агъэцакIэхэ зыхъукIэ ар зыщагъэгъупшэ хъущтэп», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых