17

Пшъэрылъыр Адыгеим зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ

Майкоп, 4 июля - АиФ-Адыгея.

Лъэпкъ проектэу «Жилье и городская среда» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэлъыкIуатэрэм щытегущыIагъэх УрысыемкIэ шъолъырхэм хэхъоныгъэ ашIыным фэгъэзэгъэ Правительственнэ комиссием ипрезидиум тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм.

Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэр зэрищагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным.

Адыгеим ыцIэкIэ ащ хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ПсэупIэхэм яшIын ыкIи къызэхэонымкIэ щынагъоу щыт унэхэм арысхэр гъэкощыгъэнхэр ары Iофыгъо шъхьаIэу къаIэтыгъэхэр. Марат Хуснуллиным пэублэм къызэриIуагъэмкIэ, гъогу картэхэм къадыхэлъытэгъэ пстэури гъэцэкIэгъэнхэм ыкIи псэупIэхэм яшIынкIэ къэгъэлъэгъонхэм акIэхьэгъэным пстэуми анаIэ тырагъэтын фае — ащ фэдэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным.

Мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъэх УФ-м псэолъэшIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ иминистрэу Владимир Якушевымрэ шъолъырхэм япащэхэм ащыщхэмрэ.

Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «ПсэупIэ» зыфиIорэр Адыгеим щаштагъ. Ащ къызэригъэнафэрэмкIэ, 2024-рэ илъэсым нэс республикэм псэупIэ квадратнэ метрэ миллиони 2,1-рэ щашIынэу ары. БлэкIыгъэ илъэсым квадратнэ метрэ мин 257-рэ атыгъ, 2018-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ а къэгъэлъэгъоныр проценти 137,4-рэ мэхъу. 2020-рэ илъэсым квадратнэ метрэ мин 262-м ехъу ашIын гухэлъ щыI, ащ щыщэу мини 154-м ехъур унэе псэупIэхэм ателъытагъ.

«Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе план игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу муниципалитетхэм проектнэ-сметнэ документациер агъэхьазырыным фэшI мы илъэсым сомэ миллион 86-рэ фэдиз дгъэфедэнэу тэгъэнафэ. Илъэсым ыкIэм нэс а IофшIэныр аухынышъ, къихьащтым инженернэ сетьхэм ягъэпсын фежьэнхэ амал яIэным пае чIыпIэхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афэсшIыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ псэупIэхэр зытырашIыхьащтхэ чIыгу Iахьхэр зэрифэшъуашэу цIыфхэм агъэфедэнхэ алъэкIыщт», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъызэхэонымкIэ щынагъоу щыт унэхэм арысхэр гъэкощыгъэнхэм фэшI, федеральнэ проектым къыдыхэлъытагъэу, 2025-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м нэс АдыгеимкIэ квадратнэ метрэ мини 7,9-рэ зэрылъ псэупIэхэм арысхэм яфэIо-фашIэ— хэр агъэцэкIэщтых. Ащ къыхиубытэхэрэр 2017-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс аварийнэу алъытагъэхэр арых.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондым 2019 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэу республикэм сомэ миллион 67-рэ къыфитIупщыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым аварийнэ квадратнэ метрэ 512-мэ ащыпсэухэрэр агъэкощыгъэх, мы илъэсым ыкIэм нэс а пчъагъэм джыри квадратнэ метрэ 830-рэ къыхэхъощт (планэу щыIэр квадратнэ метрэ 720-рэ). 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м ехъулIэу, гухэлъэу щыIэм илъэскIэ ыпэ итхэу, унэгъо 50 агъэкощынэу агъэнафэ, ахэр зэрысхэм псэупIэ квадратнэ метрэ 2000 арылъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах