14

ПсынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэ фае

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 14 апреля - АиФ-Адыгея.

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ар видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, коронавирусыр къызэузыгъэхэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэмкIэ блэкIыгъэ тхьамафэр анахь хьылъагъ. Мэлылъфэгъум и 13-м ехъулIэу а узыр зиIэу зэгуцафэхэрэр нэбгырэ 73-рэ, ахэм ащыщэу 27-мэ коронавирусыр яIэу агъэунэфыгъ. Сымаджэхэм аIукIэгъэхэ нэбгырэ 930-рэ къыхагъэщыгъэх, ахэр карантиным щыIэх.

Мы узыр къызпыхьагъэхэр гъэунэфыгъэнхэм ыкIи цIыфхэр ащ щыухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ лабораториехэм Iоф ашIэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм щыпсэурэ 7205-мэ тестхэр акIугъэх, тест-системэ мин 12,6-м ехъу IэпэчIэгъанэу щыI.

Узыр зэпамыхыным фэшI гумэкIыгъоу къэуцухэрэр псынкIэ Iофэу дэгъэзыжьыгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Джащ фэдэу карантиным, обсервацием щыIэнхэ фэе цIыфхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ, ахэм шапхъэхэр агъэцэкIэнхэмкIэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэр Роспотребнадзорым IэпыIэгъу фэхъунхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Унэм уисын зэрэфаери цIыфхэм зыщагъэгъупшэ хъущтэп.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу сымэджэ 43-мэ стационарым щяIазэх, ахэм ащыщэу 2-м япсауныгъэ изытет хьылъэ. Зыр Тэхъутэмыкъое районым къыращи, зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэ республикэ сымэджэщым къащагъ. ЯтIонэрэр республикэ клиническэ сымэджэщым чIэлъ. Адрэхэм япсауныгъэ изытет уигъэрэзэнэу щыт. Нэбгырэ 20-мэ амбулаторнэ шIыкIэм тетэу яIазэх, ахэм япсауныгъэ изытет врачхэр лъэплъэх.

«ГумэкIыгъохэр псынкIэу дэдгъэзыжьынхэм, тиIо зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэным мэхьанэшхо иI. Медицинэ оборудованием ищэфынкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэ меценатхэм, предпринимательхэм инэу тафэраз. Джы непэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер тимедикхэр къэтыухъумэнхэр, IофшIэнымкIэ амалышIухэр ахэм яIэнхэр ары», — къыхигъэщыгъ республикэм ипащэ.

Адыгеим ит предприятиехэм яIофшIэн рагъэжьэжьынымкIэ шIэгъэн фаехэми зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх. Ау ахэр къызызэIуахыжьыщтхэр Роспотребнадзорым къыгъэнэфэгъэ шапхъэхэр зэкIэ загъэцакIэхэкIэ ары. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым яшIуагъэ арагъэкIыным, цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу арагъэгъотыным иIофыгъохэми мэхьанэшхо аратыгъ.

«Предпринимательхэм, республикэм щыпсэухэрэм федеральнэ ыкIи шъолъыр IэпыIэгъоу агъотын алъэкIыщтыр алъыгъэIэсыгъэнымкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах