Примерное время чтения: 2 минуты
10

Псыр къакIэмыоным иамалхэр зэрахьанэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъгъэнхэмкIэ ыкIи машIом зыкъымыштэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Комиссие изэхэсыгъо непэ зэрищагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-мкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м ипрокуратурэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, АР-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ, администрациехэм япащэхэр.

АР-м цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Вячеслав Лотаковым псыкъиуным зэрар къыздимыхьынымкIэ республикэм щашIэхэрэм къатегущыIагъ. ОшIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Урысые къулыкъум АР-мкIэ ичIыпIэ подсистемэ хэтхэр команднэ-штаб еджэнхэу гъэтхапэм щыIагъэхэм зэрахэлэжьагъэхэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. Гидрологием изытеткIэ уплъэкIунхэр ренэу зэрэзэхащэхэрэр къаIуагъ. Номер зыкIэу 112-мкIэ закъыфэзыгъазэхэрэм псынкIэу IэпыIэгъу арагъэгъоты. ЦIыфхэм макъэ языгъэIурэ шъолъыр автоматизированнэ системэм (РАСЦО) игъэкIэжьын пае республикэ бюджетым мылъку къыхагъэкIыгъ. 2023-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2024 — 2025-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ республикэ бюджетым АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъанэ щагъэнэфагъ.

Мы IофыгъомкIэ джащ фэдэу къэгущыIагъэх тыкъэзыуцухьэрэ дунаимрэ чIыопс къэкIуапIэхэмрэ якъэухъумэнкIэ АР-м и ГъэIорышапIэ, Пшызэ шъолъыр псыхъохэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, чIыгухэм ямелиорациекIэ ыкIи мэкъумэщ лэжьэкIупIэхэм псыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ АР-м и ГъэIорышIапIэ, гидрометереологиемкIэ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет иуплъэкIункIэ Адыгэ гупчэм ялIыкIохэр, Джэджэ, Красногвардейскэ районхэм япащэхэр.

Псыкъиуным цIыфхэм зэрар къафимыхьынымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр республикэм щызехьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ шъхьафэу къыхигъэщыгъ.

«Илъэсыр имыкIызэ автоматизированнэ системэм игъэкIэжьын аухын фае. ЦIыфхэм макъэ зэрарагъэIурэ системэм шъолъырым ищынэгъончъагъэкIэ мэхьанэшхо иI. ПсэупIэхэм япащэхэр нэпкъхэм ягъэпытэн, дамбэхэмрэ нэмыкI гидротехническэ псэуалъэхэмрэ яIыгъын япхыгъэ Iофыгъохэм ащыгъуазэх. Ощхыпсыр зэрылъадэхэрэр игъом гъэкъэбзэгъэнхэм, лъэмыдж чIэгъхэм шIоеу ащызэтырихьэхэрэр дэщыгъэнхэм лъэшэу шъунаIэ атежъугъэт. Бэджэндыштэхэми, гидротехническэ псэуалъэхэр зиехэми шэпхъэ гъэнэфагъэу щыIэхэм адиштэу ахэр зэтырагъэпсыхьажьынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зыми имые гидротехническэ псэуалъэхэр республикэ мылъкум хэгъэхьажьыгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэр нахь агъэпсынкIэнэу республикэм и ЛIышъхьэ игъо афилъэгъугъ. Мыщ фэдэ псэуалъэхэр ыужыкIэ шъолъыр, федеральнэ программэхэм ахагъэхьанхэ ыкIи ахэм яIыгъын пае субсидиехэр къаратын алъэкIыщт.

Илъэс къэс псыкъиуным чIэнагъэхэр зэраригъэшIырэм КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм анаIэ тыраригъэдзагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псыкъиуным иягъэ нэбгырэ мин 21,5-м ехъу зыдэс псэупIэ 58-мэ, мэкъумэщ лэжьэкIупIэ гектар мин 21-м ехъумэ, инфраструктурэм ипсэуалъэхэм арегъэкIы.

Адыгеим и ЛIышъхьэ псыр къакIэмыоным иамалхэр икъоу зэрахьанэу, мыщкIэ бюджет мылъкоу къыхагъэкIырэр нахь шIуагъэ къытэу агъэфедэнэу къафигъэпытагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах