Примерное время чтения: 2 минуты
283

Район хьыкумым иунакIэ Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ

Район хьыкумым иадминистративнэ унакIэ тыгъуасэ Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, муниципальнэ образованием ипащэу Мэрэтыкъо Аслъан унэр къызэIуахы зэхъум щыIагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ Шэуджэн хьыкумым иIофышIэхэм афэгушIуагъ непэрэ уахътэм диштэрэ унэр къызэрэзэIуахыгъэм фэшI. Районым щыпсэухэрэмкIэ а хъугъэ-шIагъэм мэхьанэшхо зэриIэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

Видеоконференц зэпхыныгъэ Урысыем и Апшъэрэ хьыкум, пщыныжь языгъэхьырэ учреждениехэм адыряIэным фытегъэпсыхьэгъэ, присяжнэ заседательхэр зыхэлэжьэрэ зэхэсыгъохэр зыщыкIощт залри ащ хэт, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ хьыкум Iофхэр зафэу зэхэщэгъэнхэм хэгъэгум ипащэхэм акIуачIэ зэрэрахьылIэрэм, цIыфхэм къарыкIощтымкIэ хьыкумышIхэм бэ зэрялъытыгъэр агу къыгъэкIыжьыгъ.

«Шъо IэпэIэсэныгъэу шъухэлъым, зафэу шъузэрэзекIорэм бэкIэ ялъытыгъ цIыфхэм хьыкумым цыхьэу фашIыщтыр. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным гъэрекIо хьыкумышIхэм я Урысые зэфэс къыщыгущыIэзэ ащ фэгъэхьыгъэу къыIогъагъ. Къэралыгъом ипащэ хьыкумышIхэр зафэу зэрэзекIонхэ фаер джащыгъум хигъэунэфыкIыгъагъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкумрэ япащэхэри унакIэр къызэрэзэIуахыгъэм фэшI къафэгушIуагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр хьыкумым иIофышIэхэр зэрэлажьэхэрэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэр зэрэзэтегъэпсыхьагъэхэм нэIуасэ зафашIыгъ, кабинетыкIэхэр, хьыкумышIхэм язэхэсыгъохэр зыщыкIорэ залхэр зэрагъэлъэгъугъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах