Примерное время чтения: 2 минуты
23

Республикэ гимназиер зэрагъэцэкIэжьыгъэр зэригъэлъэгъугъ

Майкоп, 25 августа - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ республикэ гимназием тыгъуасэ щыIагъ. ЕджапIэхэм ягъэцэкIэжьын фэгъэхьыгъэ программэу УФ-м и Президент иунашъокIэ аштагъэм къыщыдэлъытагъэу ащ щызэшIуахыгъэм, илъэсыкIэ еджэгъум зэрэфагъэхьазырырэм защигъэгъозагъ.

ЛIышъхьэм игъусагъэх АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэм игуадзэу Пэрэныкъо Сусан ыкIи Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, шъолъырхэм яеджапIэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм партиеу «Единэ Россиер» ары кIэщакIо фэхъугъэр, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным адыригъэштагъ. Президентым унашъоу къышIыгъэм тетэу, къэралыгъо программэу гъэсэныгъэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэр гъэцэкIэгъэным фэшI, илъэситфым телъытэгъэ программэу «Модернизация школьных систем» зыфиIорэр УФ-м и Правительствэ ыгъэхьазырыгъ.

Ащ хэлэжьэным пае Адыгеим охътэ кIэкIым заявкэр ытыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ Iоныгъом и 1-р къэмысызэ еджэпIи 8 гъэцэкIэжьыгъэ хъугъэ. Ахэм ащыщэу 5-р Мыекъуапэ иеджапIэх, щыр Мыекъопэ, Шэуджэн ыкIи Красногвардейскэ районхэм яех.

Къэралыгъо программакIэм къыщыдэлъытагъэхэм япхырыщын бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъэу сомэ миллион 600 пэIухьагъ, оборудованиеу къащэфыгъэм сомэ миллион 54-рэ тефагъ. Ащ нэмыкIэуи Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ иеджапIэу N 1-м игъэцэкIэжьын къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ программэм къыщыдэлъытэгъэ ахъщи халъхьагъ.

КIэрэщэ Анзаур ЛIышъхьэр зэрэщигъэгъозагъэмкIэ, агъэцэкIэжьынэу зэфашIыгъэгъэ еджэпIи 8-мэ япчъэхэр Iоныгъом и 1-м къызэIуахыжьыщтых, очнэ шIыкIэм тетэу зэкIэми еджэныр ащаублэжьыщт.

Адыгэ республикэ гимназиеу федеральнэ программакIэм хэхьагъэми IофшIэн шъхьаIэхэр щаухыгъэх. Ахэм сомэ миллион 57-рэ апэIухьагъ, сомэ миллиони 7 ыосэ оборудованиерэ псэуалъэрэ фащэфыгъ.

Гимназием ипащэу КIыкI Нуриет къызэриIуагъэмкIэ, ахъщэу къатIупщыгъэмкIэ 1939-рэ илъэсым ашIыгъэгъэ корпусэу зыщеджэхэрэр агъэцэкIэжьыгъ. Ащ иинженернэ псэуалъэхэр зэблахъугъэх, ыкIоцIи, ыкIыби агъэкIэжьыгъ. Спортзалыр зэрэщытэу зэтырагъэпсыхьажьыгъ, шхапIэмрэ гимназием инэмыкI псэуалъэхэмрэ мы уахътэм анахь ящыкIагъэр арашIылIагъ.

КъумпIыл Мурат IофшIэнхэр зэрэзэшIуахыгъэхэр зэригъэлъэгъугъ, щыкIагъэу къыхигъэщыгъэхэм анаIэ атыраригъэдзагъ, охътэ благъэм ахэр агъэтэрэзыжьынхэу, еджапIэр къызэрэшIыхьэгъэ чэур агъэлэнэу афигъэпытагъ. ЧIыпIэу гимназием зэлъиубытырэр зэрэзэтырагъэпсыхьащт планым къыдыхэлъытагъэу нэмыкI корпусхэр зэрагъэцэкIэжьыщтыр рахъухьанэуи пшъэрылъ афишIыгъ.

«Псэуалъэр дгъэкIэжьынэу ыуж тызихьэкIэ, зыпари къэмынэу зэкIэ щыкIагъэхэр дэдгъэзыжьынхэшъ, IофшIэнхэр игъом ыкIи шапхъэхэм адиштэу зэшIотхынхэ фае. Республикэ учреждениеу зэкIэмкIи щысэтехыпIэхэм анахьэу ар афэгъэхьыгъ», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэ гимназием зэрыгушхон зэриIэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ. Адыгеим ит еджэпIэ пэрытхэм ар ащыщ. Гимназием иадминистрацие къызэритыгъэмкIэ, предмет зэфэшъхьафхэмкIэ республикэм олимпиадэу щызэхащэхэрэм мыщ щеджэу нэбгырэ 15-м къыщымыкIэу апэрэ чIыпIэхэр ащаубытых. Мыгъэ ащ къычIэкIыгъэ нэбгырэ 48-м щыщэу 12-мэ медальхэр къахьыгъ ыкIи зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэм баллэу щырагъэкъугъэхэмкIэ ар къаушыхьатыжьыгъ. ЗэкIэмкIи нэбгырэ 1250-рэ чIэс. ИлъэсыкIэ еджэгъоу къэблагъэрэм нэбгыри 160-рэ чIэхьащт, апэрэ класситф мэхъу.

КIэлэеджакIохэм еджэкIэ амалышIухэр яIэнхэм, егъэджэн IофшIэныр зэрифэшъуашэм тетэу кIэлэегъаджэхэм зэхащэным фэшI ищыкIагъэр зэкIэ ягъэгъотыгъэныр анахь шъхьаIэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Федеральнэ гупчэм амалэу къытырэр зэкIэ дгъэфедэным тапэкIи тыпылъыщт. 2023-рэ илъэсым дгъэцэкIэжьыщтхэм еджэпIи 7 ахэт. IофшIэнхэр игъом ыкIи икъоу гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым тынаIэ тетыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах