Примерное время чтения: 2 минуты
11

Республикэ шIыхьаф

Майкоп, 17 апреля - АиФ-Адыгея.

ЖъоныгъокIэ мэфэкIхэр къызыблагъэхэрэм ехъулIэу Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм республикэ шIыхьаф ащыкIуагъ. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет нахьышIу шIыгъэным, псэупIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм атегъэпсыхьагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ ар зэхащагъ.

Республикэм ипащэ Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет ипленарнэ зэхэсыгъо къыщиIогъагъ фабэ къызыхъукIэ общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ, мэз шъолъырхэм ягъэкъэбзэнкIэ нахь зызэрагъэчанын фаер.

Петр I-м ичъыгае къыпызыгъэ мышкIумкIэ къагъэкIыгъэ чъыгыр КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ зэрэщагъэтIысхьагъэм КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Iофтхьабзэу «Всероссийская дубрава императора Петра Великого», фестивалэу «Цветущий сад музея Востока» зыфиIохэрэм атегъэпсыхьагъэу чъыгаер Санкт-Петербург къыращыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт къызэриIотагъэмкIэ, апэрэ Урысые императорым ия 350-рэ илъэсрэ Адыгеим ия 100-рэ илъэсрэ яхэгъэунэфыкIын проектыр атегъэпсыхьагъ. Петр I-м ичъыгае къыпыкIэгъэгъэ мышкIухэмкIэ къагъэкIыгъэ чъыгаехэр Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Вологда, Шъачэ, Белгород, Таллин, Париж, нэмыкI къалэхэм ащагъэтIысхьагъэх. Ащ фэдэ мышкIухэр илъэсищэ агъэкIысэхэшъ, Урысыемрэ IэкIыб къэралыгъохэмрэ ащагъэтIысхьэх.

ШIыхьафым хэлэжьагъэх Урыс музеим исадхэм ясектор ипащэу Екатерина Жуковамрэ Урысыем имузейхэм адэлэжьэгъэнымкIэ секторым ипащэу Айла Аристовамрэ.

ЛIэужхэр зэзыпхырэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Мыщ фэдэ Iофтхьабзэм Адыгеим мэхьанэшхо щыраты. ТарихъымкIи экологиемкIи мэхьанэ ин зиIэ Iофтхьабзэм тызэрэхэлажьэрэр лъэшэу тигуап», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Чъыгаер загъэтIысхьэ нэуж республикэм ипащэ Екатерина Жуковамрэ Айла Аристовамрэ адэгущыIагъ, чъыгхэмрэ куандэхэмрэ Мыекъуапэ щыгъэтIысхьэгъэнхэм, республикэм икъушъхьалъэхэм къащыкIырэ хэшъаехэм якъызэтегъэнэжьын япхыгъэ Iофыгъохэм ахэр алъыIэсыгъэх. Мы мафэм республикэм и ЛIышъхьэ Мыекъуапэ ичIыпIэхэу агъэкъабзэхэрэм ащыIагъ, Iофхэр зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ.

Республикэ шIыхьафым хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, хабзэм иреспубликэ, имуниципальнэ къулыкъухэм, лэжьэкIо купхэм яIофышIэхэр. Республикэм ипащэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъум чIыпIэхэм шIыхьафхэр ащызэхащэхэзэ, псэупIэхэр укъэбзыгъэнхэм ренэу гъунэ зэрэлъафын фаер къыхигъэщыгъ.

«Мы аужырэ илъэсхэм общественнэ чIыпIэхэм, щагухэм язэтегъэпсыхьанкIэ Iофышхо муниципалитетхэм ащашIагъ. Джыдэдэм пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр шIагъэу щыIэр къэтыухъумэныр ары. Общественнэ мэхьанэ зиIэхэм узэрафыщытын фаемкIэ тэ ныбжьыкIэхэм щысэ тафэхъун, тиунэ, тиурам, тикъалэ, тикъутыр е тикъуаджэ икъоу къэбзэнхэм тылъыплъэн фае. Нахьыжъхэри кIэлэцIыкIухэри ащ фэдэ шIыхьафхэм зэдыхэлэжьэнхэр хэбзэшIу хъугъэ. Ащ цIыфым исакъыныгъи нахь егъэпытэ, чIыопсымрэ IофшIэнымрэ фыщытыкIэу афыриIэмкIэ ипшъэдэкIыжь нахь зыкъырегъэIэты», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, мы мафэм саугъэтхэр зэтырагъэпсыхьажьыгъэх, щагухэр, общественнэ, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, паркхэр агъэкъэбзагъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах