Примерное время чтения: 3 минуты
104

Республикэм хэхъоныгъэхэр рагъэшIы

Майкоп, 11 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыщ фэдэ цIыфхэр республикэм зэриIэхэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

«ШъуиIофшIагъэхэм АдыгеимкIэ мэхьанэшхо яI, сыда пIомэ республикэм тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ахэр фэIорышIэх. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф ащышъошIэ, ау шъуисэнэхьат шъузэрэфэшъыпкъэм, пшъэрылъэу зыфэжъугъэуцужьыхэрэр зэшIохыгъэнхэм шъузэрэпылъым пстэуми шъузэрепхы. Щытхъу хэлъэу IофшIэныр зэрэбгъэцэкIэн плъэкIыщтымкIэ къэзэрэугъоигъэ нэбгырэ пэпчъ щысэ къегъэлъагъо, опытышхоу шъуIэкIэлъымкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шъуадэгуащэ. Ныбджэгъу лъапIэхэр! ШIуагъэ къытызэ шъуиIофшIэн зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI лъэшэу сышъуфэраз. Мэкъу-мэщым, гъэсэныгъэм, культурэм, нэмыкI лъэныкъохэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм дэлэжьэрэ пстэуми, республикэм илъ рэхьатныгъэр къэзыухъумэхэрэм, финанс амалэу шъолъырым IэкIэлъым хэзыгъахъохэрэм «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо. Тын лъапIэу къышъуфагъэшъошагъэхэмкIэ зэкIэми сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президент иунашъокIэ «Хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъагъэу щыриIэхэм апае» зыфиIорэ орденым имедалэу я II-рэ степень зиIэр фагъэшъошагъ хъызмэтшIапIэу «Радугэм» итхьаматэу Сапый Юныс, щытхъуцIэу «УФ-м изаслуженнэ мэзгъэкI» зыфиIорэр Адыгеим мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ къылэжьыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афагъэшъошагъ УФ-м ПенсиехэмкIэ и Фонд и Къутамэу республикэм щыIэм игъэIорышIакIо иIэпыIэгъоу Бэгугъэ Вячеслав. Адыгеим иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ Адыгэ къэралыгъо университетым иректор иупчIэжьэгъоу, физикэ-хьисап шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Пэрэныкъо Вячеслав. «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр къалэжьыгъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Следственнэ гъэIорышIапIэ иследователэу Къулэ Рэмэзанрэ АР-м и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ и Тхьаматэ игуадзэу Павел Стаценкэмрэ. Мы палатэм иаудиторэу Ирина Прохоровар Адыгеим изаслуженнэ экономист хъугъэ. АР-м идзэ комиссариат иврачхэу Барцо Мирэ, Сергей Гартвих, Мэмэе Руслъан, Раиса Санжаровам ыкIи Мыекъопэ къэлэ поликлиникэу N 3-м иврач-терапевтэу ХьэпэкIэ Эльвирэ щытхъуцIэу «Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къалэжьыгъ. Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Радугэм» иагроном шъхьаIэу Виктория Ивахненкэр, Урысыем исурэтышIхэм я Союз и Адыгэ шъолъыр къутамэ хэт Василий Нихотиным «АР-м изаслуженнэ сурэтышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

2018-рэ илъэсым гъэтхапэм и 18-м щыIэгъэ УФ-м и Президент ихэдзынхэм язэхэщэн чанэу хэлэжьэгъэхэ АР-м информатизациемкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Нэпсэу Индар, чIыпIэ комиссиехэм ялIыкIохэу Ожъ Аслъан, Татьяна Цыцылинам ыкIи Чэнышэ Руслъан, джащ фэдэу республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэу Абрэдж Адамэ, ЕмтIылъ Юрэ, Виталий Кончаковым, Виктор Сапуновым ыкIи УФ-м и Лъэпкъ гвардие ишъолъыр отдел икъулыкъушIэхэу АкIэжъ Анзауррэ Виктор Здвижковымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу, тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯIофшIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыгеим зэрэфэлэжьэщтхэр къаIуагъ.

Республикэм ипащэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ закъыфигъэзагъ, яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах