Примерное время чтения: 1 минута
112

Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр

Майкоп, 27 июня - АиФ-Адыгея.

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щызэхащагъэм ия VII-рэ зэIугъэкIэгъу тыгъуасэ, ныбжьыкIэхэм я Мафэ, апэрэ зэхэсыгъор иIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ныбжьыкIэхэм ямэфэкIкIи, парламентым зэрэхэхьагъэхэм апайи къафэгушIуагъ. Республикэм ищыIакIэ ыгъэгумэкIэу, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм анахь чанэу зиIахь хэзылъхьэхэрэр къызэрэхахыгъэхэр къыхигъэщыгъ.

«Сыд фэдэрэ Iофэу республикэм щетхьыжьэрэм нахьыбэ къыхэлажьэ къэс шIуагъэу къытырэр нахьыбэ хъущт, — къыIуагъ республикэм ипащэ. – Арышъ, чаныгъэ шъухэлъэу зэкIэми шъуиIахь ахэшъулъхьанэу тыфай. Джы ар шъуипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ хъугъэ. Тиреспубликэ тырыгушхон, хэхъоныгъэ инхэр ышIынхэм, цIыфэу исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным тызэдыфэлэжьэн фае. АщкIэ шъори гугъэпIэ инхэр къышъотэпхых.

Парламент Iофэу зызфагъэзагъэми, нэмыкIэу зыпылъхэми гъэхъагъэхэр ащашIынхэу, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу ар къафэлъэIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъ Владимир Нарожнэр. ШIуагъэ къытэу НыбжьыкIэ парламентым иIофшIэн зэхэщагъэ хъунэу ар къафэлъэIуагъ. Нахьыжьхэр, парламентым идепутатхэр, яамалхэмкIэ адэгощэнхэм, ныбжьыкIэхэр кIэщакIо зыфэхъухэрэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрафэхьазырхэр ащ къыхигъэщыгъ.

Нэужым НыбжьыкIэ парламентым хагъэхьагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ тхылъхэр Владимир Нарожнэм аритыжьыгъэх, тхьаматэр, ащ игуадзэ, комитетхэм япащэхэр хадзыгъэх.

НыбжьыкIэ Парламентым хэтхэм шъхьэихыгъэ шIыкIэм тетэу амакъэхэр фатыхи Эвелина Ананиковар тхьаматэу хадзыгъ. Ащ юрист сэнэхьат иI, Мыекъопэ къэлэ администрацием Iоф щешIэ. Тхьаматэм игуадзэу зэдаштэу агъэнэфагъ ПсыIушъо Азамат. Краснодар дэт технологическэ университетыр ащ къыухыгъ, Адыгэ къэралыгъо университетым иколледж ипащэ игуадз.

Нэужым НыбжьыкIэ парламентым икомитетхэм ахэтыщтхэр, япэщэщтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ щызэхащэгъэ НыбжьыкIэ парламентым Адыгеим ыцIэкIэ хэтыщтыр хадзыгъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах