aif.ru counter
95

Сабыибэ зэрыс унагъом ихьэкIагъ

Майкоп, 26 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районым ипоселкэу Табачнэм щыпсэухэрэ зэшъхьэгъусэхэу Светлана ыкIи Андрей Радионовхэм тыгъуасэ яхьэкIагъ. Республикэм ипащэ игъусагъэх Премьер-министрэм игуадзэу Наталья Широковамрэ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэу Олег Топоровымрэ.

ХьакIэхэр къыздэкIогъэхэ зэшъхьэгъусэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу сабыибл зэдапIу, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи щысэ зытепхын плъэкIыщт унагъоу щыт. СабыиплIыр — гурыт еджапIэм, тIур — кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм макIох, анахьыкIэ цIыкIоу Анастасие илъэс ыныбжь. КIэлэеджакIохэр анахьэу зыфэщагъэхэр спортыр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ сабыйхэм гущыIэгъу афэхъугъ, зэшъхьэгъусэхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм, IэпыIэгъу ящыкIагъэмэ акIэупчIагъ.

— Сыд фэдэ муниципалитет тыкIуагъэми, сабыибэ зэрыс унагъохэм тарэхьэ, ахэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр зэтэгъашIэ. Мы лъэныкъом чIыпIэ хэбзэ къулыкъухэм анахьэу анаIэ тырагъэтын, кIэлэцIыкIубэ зиIэхэм яшIуагъэ арагъэкIыным пылъынхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сабыйхэр зэрифэшъуашэу пIугъэнхэм, нахьыжъхэм шъхьэкIэфэныгъэ афашIыным зэшъхьэгъусэхэм анаIэ тет. АщкIэ бэ къазэрадэхъурэр гъунэгъухэми, псэупIэм щыпсэухэрэми къыхагъэщы. Амалэу яIэмкIэ ежь кIэлэцIыкIухэри ны-тыхэм адэIэпыIэх.

Сабыйхэм ятэ унагъор зэрысыщт унакIэр джырэ уахътэм еухыжьы; хабзэри IэпыIэгъу къыфэхъу. АщкIи кIэлэцIыкIухэм яшIуагъэ къызэрагъэкIощтым пылъых. Светланэ еджапIэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ащызэхащэрэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэ, ны-ты комитетым хэт. Ипшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэригъэцакIэрэм ишыхьатэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм ярэзэныгъэ тхылъхэр пчъагъэрэ къыфагъэшъошагъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Алексей Радионовым къызэриIуагъэмкIэ, псэупIэ зытырашIыхьан алъэкIыщт чIыгу Iахь муниципалитетым къаритыгъ.

Мыщ фэдэ унагъохэм щысэ атепхын, уарыгушхон зэрэфаер республикэм ипащэ кIэухым къыIуагъ. Амалэу щыIэмкIэ тапэкIи ахэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр хигъэунэфыкIыгъ.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах