13

Сабый пэпчъ IэкIэхьащт

Майкоп, 10 августа - АиФ-Адыгея.

ШIэныгъэм и Мафэ республикэм щыпсэурэ сабыеу апэрэ классым кIощт пэпчъ творчествэм тегъэпсыхьэгъэ пкъыгъо зэхэлъхэр ратыщтых.

Тетрадьхэр, альбомхэр, зэрытхэщтхэр, къэлэм зэмышъогъухэр, пластилиныр, сурэт зэрашIыхэрэ краскэхэр, нэмыкIыбэр ахэм къахеубытэх. Шъугу къэдгъэкIыжьын, еджапIэм чIэхьащт сабыйхэм шIухьафтынхэр ятыгъэнхэ хабзэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2017-рэ илъэсым къырихьыжьэжьыгъэу, яплIэнэрэ илъэс хъугъэу зэхащэ.

«Апэрэ классым кIощтым пае шIухьафтын» зыфиIорэ Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу мыгъэ егъэджэн пкъыгъо зэхэлъ мини 6,5-рэ къащэфыгъ. ШIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу еджапIэхэм ащыкIощтым ахэр кIэлэцIыкIухэм щаратыжьыщтых.

Творчествэм зэрэпылъыщтхэ Iэмэ-псымэхэм ахэлъыщтых тетрадэу «Си Адыгей» зыфиIорэр (шъолъырым изэгъэшIэн тегъэпсыхьэгъэ егъэджэным ар щагъэфедэщт) ыкIи Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIо идневникэу республикэм и ЛIышъхьэ зыщафэгушIорэр ыкIи дэгъоу еджэнхэм зыщафэлъаIорэр. Дневникым джащ фэдэу дэтыщтых Адыгеимрэ икъэралыгъо тамыгъэхэмрэ афэгъэхьыгъэ къэбархэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы Iофтхьабзэр гушIогъо IофкIэ сабыйхэм еджапIэм нэIуасэ зыфашIыным зэрэтегъэпсыхьагъэм дакIоу унагъохэм IэпыIэгъу афэхъуными фэIорышIэщт, анахьэу коронавирусым зызщиушъомбгъугъэ лъэхъаным.

«ЕджапIэм щагъэфедэщт пкъыгъохэу шIэныгъэм екIурэ гъогум тезыщэщтхэмрэ ны-тыхэмкIэ IэпыIэгъущтхэмрэ сабыйхэм агу рихьынхэм сыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах