Примерное время чтения: 3 минуты
165

Сабыйхэм япсауныгъэ пстэуми анахь шъхьаI

Майкоп, 28 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Италием къикIыгъэ лIыкIо купым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министрэу КIэрэщэ Анзаур, аутизмэ узыр зиIэ кIэлэцIыкIухэм янэ-ятэхэу Мцыхъу ТIахьирэрэ Заремэрэ, Елена Кивелевар.

Италием икъалэу Куртатоне имэрэу Карло Боттани, ащ игуадзэу Диего Маццокки, «Casa del Sole Onlus» зыфиIорэ ассоциацием ивице президентэу Эльвира Сангуанини, динлэжьэу Падрэ Джермано Марани лIыкIо купым хэтыгъэх. Ахэм зафигъазэзэ республикэм и ЛIышъхьэ шIуфэс гущыIэхэр апигъохыгъэх.

— Псауныгъэм икъэухъумэн хэхъоныгъэхэр ышIынхэр анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ. Республикэм щыпсэурэ цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъур игъом ыкIи зэрифэшъуашэу агъотыным тыдэлажьэ. ГухэкI нахь мышIэми, зипсауныгъэ зэщыкъогъэ сабыйхэм (ахэм ахэхьэ аутизмэ зиIэхэр) япчъагъэ хэхъо. Ахэм шIэныгъэ куу зиIэ врачхэм яIэпыIэгъу ящыкIагъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ узым фэдэ яIэу кIэлэцIыкIу 75-рэ республикэмкIэ учетым хэтых.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министерствэхэр сабый сымаджэхэм IэпыIэгъу афэхъух, ау республикэм ежь иеу гупчэ зэрищыкIагъэр зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу къыщыхагъэщыгъ. IэпэIэсэныгъэ зыIэкIэлъ специалистхэр, ищыкIэгъэ программэхэр зиIэ гупчэ Адыгеим къыщызэIуахымэ, ны-тыхэм ясабыйхэм медицинэ IэпыIэгъу арагъэгъотынэу нэмыкI шъолъыр чыжьэхэм ащэнхэр ищыкIэгъэжьыщтэп.

2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу «Особенные дети Адыгеи» зыфиIорэ общественнэ организациер республикэм щызэхащагъ. Ахэм афэдэ сабыйхэм Iоф адэзышIэщт кIэлэегъаджэхэр (тьюторхэр) зэрэрагъэджэщтхэ проектыр республикэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэмкIэ агъэцэкIагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу аутизмэ зиIэ сабый 62-рэ гъэсэныгъэ учреждениехэм япрограммэхэмкIэ рагъаджэх.

— Илъэс 60 хъугъэу зипсауныгъэ зэщыкъогъэ сабыйхэм Iоф адэзышIэрэ гупчэ шъуиI. А уахътэм къыкIоцI хэхъоныгъэхэри ащ ышIыгъэх, — Италием къикIыгъэ лIыкIо купым зыфигъэзагъ республикэм ипащэ. — Пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр аутизмэ зиIэ сабыйхэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ядгъэгъотыныр ары. Ащ къыхэкIэу шъуигупчэ Iоф зэришIэрэм зыщыдгъэгъуазэ тшIоигъу. Мы лъэныкъомкIэ Iоф зэдэтшIэным тыфэхьазыр. Къыхэзгъэщы сшIоигъу мыгъэ мэлылъфэгъу мазэм Италием къикIыгъэ купышхо Адыгеим къызэрэкIогъагъэр. IофшIэгъу зэIукIэгъум къы-дыхэлъытагъэу Адыгеим иэкономикэ инвестицие къыхалъхьаным тытегущыIагъ. Непэрэ зэIукIэри ащ лъыпыдзагъэу рекIокIы.

Италием къикIыгъэ хьакIэхэм Адыгеим IэпыIэгъу къыфэхъунхэм зэрэфэхьазырхэр къаIуагъ. Нэужым зипсауныгъэ зэщыкъогъэ сабыйхэм Iоф адэзышIэрэ гупчэм къытегущыIагъэх.

Ахэм игъоу алъэгъурэ Iофыгъохэм АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ ынаIэ атыридзэнэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ фигъэуцугъ. Италием ит гупчэм Адыгеим испециалистхэм яшIэныгъэхэм ащыхагъэхъоным иамалхэм атегущыIэнхэуи республикэм и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах