19

Шапхъэр зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъафыщт

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 15 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэ и Указэу «Коронавирусым зимыушъомбIгъуIнымIкIэ Iофтхьэбзэ тедзэхэр зехьэгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэм тыIгъуасэ кIэтхагъ. Ащ къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, къалэхэу Москва е Санкт-Петербург ащыIагъэхэу республикэм къихьажьыхэрэм мэфэ 14-м къыкIоцI цIыфхэм ахэмыхьанхэмкIэ шапхъэр зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъафыщт.

АР-м щыпсэухэрэр яунэхэм арысынхэ, нэмыкI шъолъырхэм къарыкIыгъэхэр чIыпIэу къызIдэIкIуагъэхэм (амал щыIэ зыхъуIкIэ) е обсерваторым ащыIэнхэ фае.

Ащ фэдэ шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм администIративнэ пшъэдэкIыжь арагъэIхьыщт.

Зигугъу къэтшIыгъэ къалэхэм къарыкIхэу Адыгеим къакIохэрэм республикэм къызэриIхьагъэхэмкIэ «линие плъырым» ителефонхэу 8-800-555-49-43-мкIэ, 8(8772) 52-12-05-мкIэ псынкIэу макъэ къагъэIун фае.

Джащ къыщегъэжьагъэу шэпхъэ гъэнэфагъэр заукъокIэ, ахэм юридическэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт. Япсауныгъэ изытет нахь дэй зыхъукIэ, медицинэ учреждениехэм мыкIохэу, ахэм медицинэ IэпыIэгъу къаратынэу зафагъэзэн фае.

Къалэхэу Москва, Санкт-Петербург къарыкIыгъэхэу Краснодар иаэропорт къэсыгъэхэр Адыгэ Республикэм къэзыщэнхэу пшъэрылъ зыфашIыгъэр Адыгэ Республикэм IофшIэIнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерств ары. АщкIэ мы ведомствэм санитар-эпидемиологие шапхъэхэм адиштэрэ транспорт иI.

Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм диштэрэ шапхъэхэр къыдэлъыIтэгъэнхэм пае Адыгэ РесIпубIликэм и МВД Роспотребнадзорым макъэ ригъэIузэ ышIыщт зигугъу къэтшIыгъэ къалэхэм цIыфхэр автомобиль транспорткIэ къарыкIыхи, республикэм къызэрэкIуагъэхэм афэгъэхьыгъэу.

Зигугъу къэтшIыгъэ къалэхэм къарыкIхи, автомобилькIэ Адыгеим къихьагъэхэми цIыфIхэм ахэмыхьанхэмкIэ шапхъэр замыгъэцакIэкIэ, юридическэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах