Примерное время чтения: 1 минута
17

Шъэумэн Хьазрэт зэрэфэразэхэр медикхэм къаIуагъ

Майкоп, 23 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ республикэм и Президентыгъэу Шъэумэн Хьазрэтрэ шъолъырым имедицинэ учреждениехэм япащэхэмрэ яврачхэмрэ щаIукIагъэх.

А зэIукIэм хэлэжьагъ Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ хэтэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, народнэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, республикэм и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ пандемием пэшIуекIогъэным Шъэумэн Хьазрэт иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэр.

«Зэпахырэ узым анахь зызщиушъомбгъугъэ лъэхъэнэ къиным, псауныгъэм икъэухъумэн Iэзэгъу уцхэр, медицинэ оборудованиер, зыкъэухъумэжьыгъэным иамалхэр зыщыфимыкъущтыгъэхэм Шъэумэн Хьазрэт республикэм ишIогъэшхо къыригъэкIыгъ. Ковиднэ сымэджэщхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ, ахэм кислородыр, ИВЛ-м иаппаратхэр ыкIи нэмыкIхэр къаIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ ащ бэ къытфишIагъэр. ИлъэситIум къыкIоцI, зыми илъэIу емыжэу, ежь игукъэкIкIэ республикэм имедучреждениехэм сомэ миллион 200-м ехъу къафитIупщыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

IэпыIэгъу къызэрафэхъугъэм пае лъэшэу меценатым зэрэфэразэхэр медицинэм иIофышIэхэм къыхагъэщыгъ ыкIи къаIотагъ Шъэумэн Хьазрэт иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ сымэджэщхэм зэхъокIыныгъэ инхэр а лъэхъэнэ гумэкIыгъом афашIынхэ зэралъэкIыгъэм фэгъэхьыгъэу. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Шъэумэн Хьазрэт ишIуагъэкIэ медицинэ оборудованиеу къызIэкIагъэхьан алъэкIыгъэм амал къытыгъ ковидым зимыушъомбгъунымкIэ. Непи республикэм щыпсэухэрэм ахэр къызфагъэфедэнхэ алъэкIы.

Шъэумэн Хьазрэт къызэгущыIэм сэнэхьатэу хахыгъэм фэшъыпкъэхэу, зышъхьамысыжьхэу медикхэм Iоф зэрашIагъэм пае зэрафэразэр къыхигъэщыгъ. Ащ дакIоу къыIуагъ игупсэ республикэм ищыIакIэ, ащ игъэхъагъэхэм ренэу зызэращигъэгъуазэрэр.

«Шъопсэу ясэIо врачхэм, медсестрахэм, санитархэм, волонтер-медикхэм — лъэхъэнэ къиным республикэм щыпсэухэрэм игъом IэпыIэгъушхо язытыгъэхэм, ахэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ къэзгъэнэжьыгъэхэм», — къыIуагъ Шъэумэн Хьазрэт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах