28

ШIэжь Iофтхьабзэхэм ЛIышъхьэр ахэлэжьагъ

Алексей Гусев / АиФ
Майкоп, 22 июня - АиФ-Адыгея.

Мэкъуогъум и 22-м, шъыгъо-шIэжь мафэм, Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэр агу къызщагъэкIыжьыгъэхэ ыкIи зыщафэшъыгъогъэхэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щыкIуагъэх.

«Свеча памяти» зыфиIорэр ыпэрэ мафэр, мэкъуогъум и 21-р, ары зырагъэжьагъэр. Ащ къыдыхэлъытагъэу, волонтерхэм Мыекъуапэ итемыр лъэныкъокIэ щыIэ саугъэт зэхэтым дэжь шэф остыгъэхэр зэхагъэуцозэ «ПОМНИМ 1941» щатхыгъ. КъыкIэлъыкIорэ мафэм саугъэт зэхэтым къэгъэгъэ блэрхэр кIэралъхьагъэх.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Президент и Полномочнэ ЛIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Парламентым идепутатхэр, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр, ныбжьыкIэхэр, волонтерхэр, нэмыкIхэр.

Саугъэт зэхэтым къэгъагъэхэр кIэрызылъхьагъэхэр етIани ШIэжым и Илъэс къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу «Красная гвоздика» зыфиIорэми хэлэжьагъэх. Волонтерхэм заом хэкIодагъэхэм, хэлэжьагъэу нэужым дунаим ехыжьыгъэхэм яшIэжь ыкIи непэ псаоу къытхэтхэм тызэрафэразэм ятамыгъэу хъугъэ гвоздикэ плъыжьыр зытешIыхьэгъэ бгъэхалъхьэхэр Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм аратыгъэх.

«Хэгъэгу зэошхор унагъо пэпчъ нэсыгъ. Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ хъурэ советскэ народыр мэфэ 1418-рэ зэуагъэ. ТекIоныгъэр тэры зыер. Непэ щыIэ лIэужхэми, къыткIэхъухьащтхэми тарихъым зэблихъунэу, мамырныгъэр ташъхьагъ итыным пае зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр ыгъэцIыкIунэу зыпарэми фадэ хъущтэп. Арышъ, заом цIыфхэм лIыблэнагъэу щызэрахьагъэр зытетым тетэу къэгъэнэжьыгъэным фэгъэхьыгъэ гъэтэрэзыжьынхэр УФ-м и Конституцие фэшIыгъэнхэм мэхьэнэ ин иIэу сэлъытэ», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къыщыдэхыгъэным Адыгеим иIахьышхо хилъхьагъ. Тихэку икIыгъэу нэбгырэ мин 80-м ехъу зэуапIэм Iухьагъ, мин 33-м ехъумэ къагъэзэжьыгъэп, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ хъугъэр, Щытхъум и Орден къызфагъэшъошагъэр нэбгырэ 59-рэ.

Саугъэт зэхэтым щыкIогъэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр заом хэкIодагъэхэм зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх. Джащ фэдэу сыхьатыр 12.15-м зы такъикърэ тихэгъэгу зэрэщытэу щышъыгъуагъэх.

ШIэжь Iофтхьабзэхэр муниципальнэ образованиехэми ащыкIуагъэх. Республикэм щыпсэухэрэр шэф остыгъэхэр шъхьаныгъупчъэхэм къаIуахьэзэ «Свеча памяти» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Гвоздикэ плъыжьыр зэрыт бгъэхалъхьэхэр волонтерхэм муниципалитетхэм ащагощыгъэх. ШIушIэн Iофым пылъхэри ащ къыхэлэжьагъэх.

Ахэм ямызакъоу шъыгъо-шIэжь мафэм ипэгъокIэу шIыхьафхэр республикэм щызэхащэхи, дзэкIолIхэм якъэхэмрэ саугъэтхэмрэ агъэкъэбзагъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах