Примерное время чтения: 4 минуты
92

ШIэжь зэнэкъокъур Мыекъуапэ щызэхащагъ

Майкоп, 3 ноября - АиФ-Адыгея.

Чъэпыогъум и 27-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс Хъопсэрыкъо Назир ишIэжь фэгъэхьыгъэу дзюдомкIэ зэнэкъокъухэр кIощтых. Псауныгъэр зыщагъэпытэрэ спорт комплексэу «Ошъутенэм» щызэIукIэщтых Урысыем имызакъоу, IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ спорт клубхэр.

Урысыем испорт обществэу «Локомотив РЖД» зыфиIорэм ыгъэнэфэгъэ Кубокым ахэр фэбэнэщтых. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан мы зэнэкъокъухэм язэхэщакIохэу дзюдоистхэм я Европейскэ союз и Тхьаматэу Сергей Соловейчик, Урысыем ифизкультурнэ-спорт обществэу «Локомотив» зыфиIорэм ипащэу Илья Вдовиным, зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «РЖД-м» социальнэ хэхъоныгъэхэмкIэ и Департамент ипащэ игуадзэу Юлия Брагинам, дзюдомкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Джэдэнэ Алим тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, республикэм физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, мыщ фэдэ мэхьанэшхо зиIэ спорт зэнэкъокъухэр республикэм щырагъэкIокIынхэу зэрэрахъухьагъэмкIэ зэхэщакIохэм афэрэзагъ. Темыр-Кавказ республикэхэм, Урысыем и Къыблэ хэхьэрэ шъолъырхэм дэгъоу ащызэлъашIэрэ, мыхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм пае Iофышхо зышIэгъэ, зишIуагъэ къязыгъэкIыгъэ Хъопсэрыкъо Назир ишIэжь дгъэлъэпIэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

ДзюдомкIэ дунэе гупчэу Мыекъуапэ зэрэщытыр, Адыгеим щыпсэухэрэр ащ зэрэрыгушхохэрэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшхо зиIэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Адыгеим ыцIэ чыжьэу зыгъэIугъэхэ Олимпиадэ джэгунхэм ячемпионхэу Чыржьын Мухьарбый, Владимир Невзоровым, Сергей Алифиренкэм, ящэнэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Емыж Арамбый ягъэхъагъэхэр тщыгъупшэхэрэп. Джащ фэдэу спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ дунаим, Европэм, Урысыем ячемпионхэр тиIэх. Илъэс пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгэ автоном хэкум ыкIи Японием дзюдомкIэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр зэIукIэгъагъэх. Ащыгъум тиспортсменхэм текIоныгъэр къыдахыгъагъ. А гъэхъагъэхэм якIэщэкIуагъ я 20-рэ лIэшIэгъум итренер анахь дэгъоу алъытэгъэ Кобл Якъубэ. Мы цIыф шIагъом ыцIэ зыхьырэ спорткомплекс Мыекъуапэ къыщызэIутхыгъ. Мы аужырэ илъэсхэр пштэхэмэ, спорт псэуалъэу тшIыгъэр ыкIи дгъэцэкIэжьыгъэр бэ. Спортым ыкIи физическэ культурэм апыщагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным тынаIэ тет. Непэрэ мафэхэм спорт щэрыуапIэ тэгъэпсы, республикэ стадионыр зэтедгъэпсыхьагъ, бэнэнымрэ дзюдомрэкIэ Гупчэу Невзоровым ыцIэкIэ щытым игъэкIэжьын лъытэгъэкIуатэ, нэмыкI гухэлъхэри тиIэх. КIэкIэу къэпIон хъумэ, спорт инфраструктурэ дэгъу тиI, къэнэжьырэр тиспортсменхэм ягъэхъагъэхэмкIэ тагъэгушIоныр ары, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ШIэжь турнирыр Мыекъуапэ щырегъэкIокIыгъэныр зигукъэкIэу А. Джэданэм, «РЖД-м» ипащэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. ДзюдомкIэ гъэхъэгъэшхо зиIэ спортсменхэм тиныбжьыкIэхэр акIырыплъыхэзэ текIоныгъэ инхэм афэкIонхэмкIэ мы зэнэкъокъухэм мэхьанэшхо яIэщтэу хигъэунэфыкIыгъ.

— Дзюдом спортсменхэр текIоныгъэм фэбэнэнхэм, ныбджэгъуныгъэр агъэпытэным фегъасэх. Непэрэ экономикэ къиныгъохэм ямылъытыгъэу, дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр зэхэтщэнхэр, спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшхо зиIэ къэралыгъоу Урысыер зэрэщытыр IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIырэ лIыкIохэм алъэгъуныр, агурыдгъэIоныр типшъэрылъ шъхьаIэу сэлъытэ. Непэ дзюдом и Дунэе маф, ащкIэ зэкIэми сышъуфэгушIо, — къыIуагъ Сергей Соловейчик.

Илья Вдовинымрэ Джэдэнэ Алимрэ гущыIэр заштэм, зэнэкъокъухэм язэхэщэнкIэ къадезыгъэштэгъэхэ, IэпыIэгъу къафэхъугъэхэ республикэм ипащэхэм зэрафэразэхэр къаIуагъ. Спортыр шIу зыщалъэгъурэ шъолъырэу Адыгеир зэрэщытыр, дзюдом имызакъоу, нэмыкI спорт лъэпкъхэмкIи гъэхъэгъэшхо зиIэ спортсменхэр республикэм зэрипIугъэхэр, зэригъэсагъэхэр къыхагъэщыгъ.

— Лъэшэу сигуапэ Хъопсэрыкъо Назир фэгъэхьыгъэ шIэжь зэIукIэгъухэр сыкъызщыхъугъэ къалэу Мыекъуапэ зэрэщыкIощтхэр, — къыIуагъ Юлия Брагинам. — Мыщ фэдэ спорт Iофтхьабзэхэр тапэкIи зэхэщэгъэнхэмкIэ «РЖД-р» республикэм IэпыIэгъу къыфэхъуным, зэпхыныгъэ дыриIэным фэхьазыр.

— Дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр Адыгеим щыредгъэкIокIынхэ амал непэ тIэкIэлъ, ар къызфэдгъэфедэн фае. Комплексэу «Ошъутенэм» щыкIощт турнирыр егъэжьэпIэшIу зэрэхъущтым сицыхьэ телъ. Хэлажьэхэрэм ухьазырныгъэ дэгъу къагъэлъэгъонэу, текIоныгъэм фэбэнэнхэу афэсэIо, — къыIуагъ зэIукIэгъум икIэух ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах