Примерное время чтения: 3 минуты
12

ШъолъыритIум язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Майкоп, 16 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим иадминистрацие и Пащэу (игубернаторэу) Вениамин Кондратьевымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэр тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Ар зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеимрэ Пшызэ шъолъырымрэ экономикэм, культурэм, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, социальнэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыр ары.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр. Пшызэ шъолъыр илIыкIохэм ацIэкIэ Краснодар краим и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ итхьаматэу Юрий Бурлачко, Краснодар краим иадминистрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Игорь Галась, Краснодар краим игубернатор игуадзэу Андрей Коробка, Краснодар краим игубернатор игуадзэу Анна Миньковар, Краснодар краим игубернатор игуадзэу Александр Власовыр, Краснодар краим иадминистрацие хэгъэгу кIоцI политикэмкIэ идепартамент ипащэу Александр Топаловыр зэIукIэм хэлэжьагъэх.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ яблэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэм алъапсэ чыжьэу къыщежьэ, блэкIыгъэми зэфэдэу тызэрепхы.

«Сатыу-экономикэ ыкIи гуманитар лъэныкъохэмкIэ Пшызэ шъолъырыр анахь мэхьанэшхо зэттырэ тигъусэгъухэм ащыщ. Промышленностым, транспортым, логистикэм, зекIоным алъэныкъокIэ тизэдэлэжьэныгъэ зетэгъэушъомбгъу. Джащ фэдэу медицинэм ылъэныкъокIи Iоф зэдэтэшIэ. Гъсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ ыкIи научнэ учреждениехэм кадрэхэм якъэгъэхьазырын иIофыгъохэмкIэ зэдэлэжьэныгъэ азыфагу илъ, зэгъусэхэу научнэ-ушэтын проектхэр зэдагъэцакIэх. Культурэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу тиIэхэмкIи тызэхъожьы, спортым ихэхъоныгъэкIи джащ фэдэу тынаIэ зэтет. НепэкIэ спортым е творческэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэу цIыфхэр жъугъэу зыхэлажьэхэрэм тигъунэгъухэри къахэмылажьэхэу хъурэп. НыбжьыкIэхэм япхыгъэ IофшIэнымкIи тызэдэлажьэ. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэгурыIоныгъэ илъыным иIофыгъохэр тызэгъусэу зэшIотэхы», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи ащ фэдэ зэдэлэжьэныгъэм шIуагъэ къехьы ыкIи ар лъыгъэкIотэгъэн фае. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, краимрэ республикэмрэ гъусэныгъэу азыфагу илъым джыри нахь зегъэушъомбгъугъэн, хэгъэгум и Къыблэ экономикэм ылъэныкъокIэ шъолъыр зыкIэу хъуным ткIуачIэ зэхэлъэу тыдэлэжьэн фае.

«ЦIыфхэми яфедэ ащ хэлъ, къэралыгъо федэхэми икъоу ар адештэ. Лъэпкъ пстэуми зэдыряеу щыт Iофыгъохэу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ шIуагъэ къэзытырэ амалэу щыт шъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэ», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевыр къызэгущыIэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхадзыжьыгъэм пае къыфэгушIуагъ, илъэси 5-у блэкIыгъэм республикэм гъэхъэгъэшIухэр зэришIыгъэхэр ащ къыхигъэщыгъ.

«Адыгеим пэщэныгъэ зыщыдызепхьэрэ лъэхъаным къыкIоцI гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. Коронавирусым къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм шъуафырикъун шъулъэкIыгъ ыкIи непэрэ экономикэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ пшъэрылъхэр зэшIошъохых. О опытышхо зиIэ пащэу ущыт, уичIыпIэгъухэм яфедэ икъэухъумэн ренэу унаIэ тет. Республикэм,

Краснодар краим фэдэу, сыд фэдэ лъэхъэнэ анахь къинхэу къекIугъэми культурэ кIэн ыкIи шэн-хэбзэ дахэу шъухэлъхэм шъуадэхыгъэп. А лъэныкъохэр ары Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ зэзыпхыхэрэр», — къыIуагъ Вениамин Кондратьевым.

Губернаторым джащ фэдэу къыхигъэщыгъ Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ экономикэм, социальнэ ыкIи культурэ лъэныкъохэмкIэ зы шъолъырэу зэрэщытхэр, зы шъолъырым игъэхъагъэхэм гъунэгъу шъолъырым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ яшIуагъэ къызэрэкIорэр.

«Непэ Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ, зым зыр икIэгъэкъонэу, хэхъоныгъэ ашIы, ыпэкIэ лъэкIуатэх. Анахь мэхьэнэ ин зиIэ лъэныкъо пстэухэмкIи тизэпхыныгъэхэр тэгъэпытэх. Бизнесэу IофшIэпIакIэхэр, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ амал гъэнэфагъэхэр къэзытырэм джыри нахь зиушъомбгъунымкIэ ищыкIагъэхэр фызэхэтэщэх. ТкIуачIэ зэхэлъмэ проект ыкIи гухэлъ шIагъохэр зэрэпхырытщыщтхэм, сыд фэдэ къин къыкъокIыгъэми щыдгъэзыен зэрэтлъэкIыщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Вениамин Кондратьевым.

ЛъэныкъуитIуми япроектхэм афэгъэхьыгъэу зэIукIэм къыщыгущыIагъэх шъолъыритIуми япарламентхэм япащэхэр, Краснодар краим ивице-губернаторхэр, Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэр, республикэм иведомствэ зэфэшъхьафхэм япащэхэр.

Мы зэIукIэгъум икIэухэу плъытэн плъэкIыщт Адыгеимрэ Пшызэ шъолъырымрэ анахь мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэу апашъхьэ итхэм язэшIохынкIэ зэдэлэжьэныгъэу тапэкIи азыфагу илъыщтым фэгъэхьыгъэ унашъор, ащ къыхеубытэх экономикэм, инфраструктурэм, мэкъу-мэщым, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, культурэм япхыгъэу бгъуитIуми зэшIуахыщтхэр.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах