Примерное время чтения: 2 минуты
116

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Майкоп, 26 февраля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ республикэм и Правительствэ и Тхьаматэу КъумпIыл Муратэ.

Ащ апэрэ Iофы­гъоу зэхэсыгъом къыщиIэтыгъэр фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яшIын ахъщэ хэзылъхьэгъэ цIыфхэу агъэп­цIагъэхэм ягумэкIыгъо изэхэфын ары.

Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэт­хэмкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэриIуа­гъэмкIэ, Адыгеир пштэмэ, мыщ фэдэу агъэпцIагъэу атхыгъэхэм япчъагъэ нэбгыри 120-рэ мэхъу. Илъэсэу тызхэтым игъэ­тхапэ ахэм ащыщхэм яIоф ­хьыкумым зэхифыщт.

Ащ ыуж зэрэзекIощтхэ шIыкIэр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр зэтыра­гъэуцожьынхэмкIэ амалэу щы­Iэхэр агъэнэфэщтых. ИлъэситIукIэ узэкIэIэбэ­жь­мэ, мыщ фэдэ гумэкIыгъо республикэм зэримыIагъэр, ащ лъапсэу фэхъугъэр гъэунэфы­гъэн зэрэфаер КъумпIыл Муратэ къыIуагъ.

Ащ дакIоу псэо­лъэшIынымкIэ министерствэмрэ гумэкIыгъо зыдэщыIэ муниципалитетхэмрэ япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэр уплъэ­кIугъэн фаеу ылъытагъ.

ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьын­хэм апэIухьащт ахъщэу цIыф­хэм къаугъоигъэр блэкIыгъэ илъэсым сомэ миллион 57-м кIэхьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэу нахьы­бэрэмкIэ къалэу Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ ащыIэхэр зэтырагъэпсы­хьанхэ алъэкIыгъ.

Мы ­илъэсым зэрагъэнафэрэмкIэ, Адыгеим ит унэ 57-мэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых, ащ сомэ миллион 77-рэ фэдиз апэIуагъэ­хьанэу къалъытагъ.

«Мы программэм игъэ­цэ­кIэн епхыгъэ IофшIэнхэр зэрэ­лъыкIуатэхэрэр цIыфхэм янэ­рылъэгъун фае. Ахэм яахъ­щэкIэ гъэцэкIэжьынхэр макIох, арышъ, къаугъоигъэ сомэ пэпчъ зыдэкIуагъэр, зыпэIухьа­­гъэр ашIэн фае. ПсэолъэшIхэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэ­хэрэм лъыплъэгъэным мыщ дэжьым мэхьанэшхо иI», - къыIуагъ КъумпIыл Муратэ.

АР-м финансхэмкIэ иминист­рэу Долэ Долэтбый къызэри­IуагъэмкIэ, мэзаем и 20-м ехъулIэу бюджетым мылъкоу къи­хьагъэр сомэ миллион 556,6-м кIахьэ, гухэлъэу щыIэм ипроцент 91-рэ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ипроцент 94-рэ ар мэхъу. Мэзаем къинэгъэ мэфэ заулэр къызфагъэфедэзэ планыр зэрагъэцэкIэщтыр министрэм къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах