Примерное время чтения: 3 минуты
57

ТехнологиякIэхэм атетэу

Майкоп, 14 августа - АиФ-Адыгея.

Республикэм и ЛIышъхьэ гъогу отраслэмкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэр къыгъэнэфагъэх, пстэуми апэу псэолъэшI ыкIи гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэшIохыгъэнхэр ары.

«БэмышIэу тшIыгъэ ыкIи дгъэцэкIэжьыгъэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын икIэрыкIэу ахъщэ пэIудгъэхьанэу щытэп. ЗэрищыкIагъэм тетэу IофшIэнхэр дэгъоу дгъэцэкIэнхэр ары тынаIэ зытедгъэтын фаер. Росавтодорым ипащэу Сергей Кельбах зэзэгъыныгъэу дэтшIыгъэм тегъэпсыхьагъэу Адыгеим экспертхэр къыгъэкIуагъэх, ахэр отраслэм испециалистхэм яегъэджэн фэгъэзэгъэщтых. Ащ нэмыкIэу ахэм пэщэныгъэ дызэрахьэзэ автомобиль гъогу километри 10 республикэм щагъэпсыщт, технологиякIэхэм шIуагъэу яIэм уасэ фэтшIыным иамал ащ къытыщт», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъогухэр дэгъоу, зэрищыкIагъэм тетэу зыдгъэпсыхэкIэ, зэщымыкъохэу бэрэ ахэр тфэлэжьэнхэ алъэкIыным диштэу зытшIыхэкIэ, Гъогу фондым икъэкIуапIэхэр гъэцэкIэжьынхэм апэIутымыгъахьэу, транспорт сетым ихэхъоныгъэ пэIудгъэхьан тлъэкIыщт. ЦIыфхэми ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIи, республикэм инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэмкIи ащ ишIуагъэ къэкIощт.

Ащ къыкIэлъыкIоу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт пшъэрылъ фишIыгъ къалэу Краснодар екIолIэрэ федеральнэ трасситIур зэзыпхыщт автомобиль гъогум пае чIыгу къыхэгъэкIыгъэным иIофыгъо зэхифынэу.

Гъогухэм ягъэцэкIэжьынкIэ муниципалитетхэм Iофэу ашIэрэм фэгъэхьыгъэ къэбарым зэIукIэм щедэIугъэх. Адыгэкъалэ имэрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ къызэриIуагъэмкIэ, республикэ бюджетым щыщэу сомэ миллион 20 фэдиз хъурэ ассигнование тедзэхэр Адыгэкъалэ ыIэ къыригъэхьагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ джыри сомэ миллиони 10 къалэм къыфыхэгъэкIыгъэным иамал хэплъэнэу.

Къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм сомэ миллион 70-м ехъу джыри IэкIагъэхьагъ, ащ хэхьэ гурыт еджапIэу N 27-м екIурэ гъогум ишIын пэIуагъэхьащтри. Районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт къызэриIуагъэмкIэ, графикым диштэу IофшIэнхэр макIох, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Инэм къэлэ псэупIэм джыри сомэ миллион 20 IэкIэхьагъ, IофшIэнхэм яапэрэ чэзыу зэшIохыгъэным пае аукционымкIэ макъэ арагъэIугъах. Къэлэ псэупIэм ипащэу Хъоткъо Хъызыр къызэригъэгугъагъэхэмкIэ, пIалъэу рахъухьагъэхэм псэолъэшIыныр зэшIуахыщт.

Станицэхэу Джаджэмрэ Дондуковскэмрэ ягъогухэм ягъэцэкIэжьын телъытагъэу джыри сомэ миллион 20 къыхагъэкIыгъ. Районым ипащэу Александр Бутусовым къызэриIуагъэмкIэ, аукционым фэгъэхьыгъэу макъэ къагъэIугъах, пIалъэу агъэнэфагъэхэм ателъытагъэу псэолъэшIхэр IофшIэным фежьэщтых.

КъумпIыл Мурат къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, гъогухэм яшIын иIофыгъо ренэу анаIэ тырагъэтын фае. Урысыем ихэхъоныгъэ истратегие зэшIохыгъэным пае Адыгеимрэ Пшызэ шъолъырымрэ зэдызэшIуахыщт Iофтхьабзэхэм ателъытагъэу муниципалитетхэм гъогу отраслэмкIэ проектхэр зэхагъэуцонхэ зэрэфаер шъхьафэу къыкIагъэтхъыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах