Примерное время чтения: 3 минуты
20

Тэхъутэмыкъое районымкIэ пшъэрылъхэр

Майкоп, 26 января - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэу Тэхъутэмыкъое районым щашIыхэрэм язытет ыуплъэкIугъ.

Ащ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъао Аскэр, псэупIэхэм яIэшъхьэтетхэр. Къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «Джырэ еджапIэр» зыфиIорэм диштэу нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэщт еджапIэу джырэ уахътэм диштэрэр щашIы. Ар блокитIоу зэхэтыщт: зыр — ублэпIэ классхэм, адрэр — зэхэубытэгъэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ классхэм арысхэм апай. Проектым къыделъытэх актовэ залыр, спорт ыкIи тренажер залитIу, шхапIэр, урокхэм къахимыубытэрэ IофшIэныр зыщыкIощт классхэр, медицинэ пунктыр.

Къуаджэу АдыгеякIэми нэбгырэ 1100-м тегъэпсыхьэгъэ джащ фэдэ еджапIэ щашIы. Псэуалъэ пэпчъ сомэ миллиард 1,3-рэ фэдиз пэIухьащт. Мы илъэсым ыкIэм ехъулIэу ахэр аухынхэу рахъухьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ псэолъэшIынхэр зыщыкIорэ чIыпIэхэм ащыIагъ, подрядчикхэм гущыIэгъу афэхъугъ. ПсэолъитIуми апкъ къаIэтынэу рагъэжьагъ.

УплъэкIунхэу ышIыгъэхэм адиштэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ заулэ афишIыгъ АР-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэрэ муниципалитетымрэ япащэхэм. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, псэолъэшIынхэмкIэ пIалъэхэр укъуагъэ мыхъухэу ыкIи Iофэу зэшIуахыщтхэр шапхъэхэм адиштэу щытынхэ фае. Джащ фэдэу транспортыр къекIолIэным, кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр зэкIэ еджапIэхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм ыпэрапшIэу ягупшысэнхэ зэрэфаер къыIуагъ.

«Федеральнэ пащэхэм IэпыIэгъоу къытатырэм ишIуагъэкIэ хэгъэгум и Президент къыгъэуцурэ пшъэрылъэу зэкIэ кIэлэеджакIохэр зы сменэ шIыжьыгъэнхэм епхыгъэр зэшIохыгъэ хъуным пае амалхэр тиIэх, ащ имызакъоу джырэ уахътэм диштэрэ, кIэлэеджакIохэмкIэ Iэрыфэгъу хъущт шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къыдэлъытэгъэнхэ фае. Амалэу щыIэхэр нахь шIогъэ ин къатэу зэрэдгъэфедэщтхэм зэкIэми тыдэмылажьэ хъущтэп», - къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: къуаджэу Бжыхьэкъоежъым нэбгырэ 250-м телъытэгъэ еджэпIакIэ щашIы. Я ХХ-рэ лIэшIэгъум иублэгъухэм адэжь агъэпсыгъэгъэ еджапIэм ычIыпIэ ар къиуцощт. УнакIэм зыщеджэщтхэ корпуситIу хэхьэ, ахэр зэпырыкIыпIэ гъэнэфагъэкIэ зэпхыгъэщтых. ЕджэпIэ-производственнэ мастерскойхэр, актовэ ыкIи спортым зыщыпылъыщтхэ залхэр, кружокхэм яIоф зыщызэхащэщт унэхэр, тхылъеджапIэр, шхапIэр, медицинэ пунктыр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм апае къызфагъэфедэщт унэхэр ащ хэхьэх. Ахэм анэмыкIэу спортым зыщыпылъыщтхэ, зызщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэхэри еджапIэм къыпэIулъыщтых. Сомэ миллион 361,5-рэ фэдиз а псэуалъэм пэIухьащт.

КъумпIыл Мурат къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм иканализационнэ-насос станцие изытет зэригъэлъэгъугъ. Зы сыхьатым кубометрэ 1200-рэ зыкIочIэ инженер псэуалъэр цIыфхэм ялъэIукIэ ашIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ линие занкIэу дыряIэгъагъэм илъэхъан цIыфхэм тхьаусыхэ тхылъхэмкIэ ащ зыкъыфагъэзэгъагъ псы шIоир къызэрэдэкIырэм епхыгъэу.

Проектым къызэрэдилъытэрэм тетэу псы шIоир зэрыкIощт трубитIу агъэтIылъыгъ. IэпэчIэгъэнэ фондым икъэкIуапIэхэм яшIуагъэкIэ агъэпсыгъэ станцием Iоф ешIэ. Ощхышхохэр зыщыIэхэкIэ цIыфхэм псыр къакIэмыхьаным иIофыгъо зэшIохыгъэ хъунымкIэ ащ амал къытыгъ — метрэ 1,2 — 1,5-рэ фэдизкIэ каналхэм псэу адэтыр ехыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэм и Унэу «Факелым» щыIагъ, кружокхэм ащ Iоф зэращашIэрэр зэригъэлъэгъугъ. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: АР-м хэхъоныгъэмкIэ иунэе программэ ишIуагъэкIэ а учреждениер игъэкIотыгъэу агъэцэкIэжьын алъэкIыгъ, непэ псэупIэми районми якультурнэ щыIакIэ нахь чанэу цIыфхэр хэщагъэ хъугъэх.

КъумпIыл Мурат теннисымрэ баскетболымрэ апыщэгъэ кIэлэцIыкIухэм тренировкэхэр зыщашIыхэрэ чIыпIэм щыIагъ. ЗэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, физическэ культурэмрэ спортымрэ апылъынхэм пае джыри нэмыкI чIыпIэхэр ящыкIагъэу щыт.

Муниципалитетым ипащэхэм гущыIэгъу зафэхъум Адыгеим и ЛIышъхьэ гурыт еджапIэу N 3-м физкультурэмрэ псауныгъэм игъэпытэнрэ япхыгъэщт модульнэ комплекс щышIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ. ПсэупIэм кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ апае дэт еджапIэу спортым фытегъэпсыхьагъэм исекцие зэфэшъхьафхэм яIофшIэн ащ щагъэцэкIэщт. ДжырэкIэ документациеу ящыкIагъэр агъэхьазыры.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, псэупIэ пстэуми спорт инфраструктурэр тэрэзэу ащызэхэщэгъэнымкIэ Адыгеим IофшIэн гъэнэфагъэ щагъэцакIэ. ПсынкIэу хэхъоныгъэ зышIырэ псэупIэу Яблоновскэри а Iофым къыхэгъэлэжьэгъэн фае.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах