Примерное время чтения: 2 минуты
55

ТхьакIущынэ Аслъан адыригъэштагъ

Гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ Урысые кIэлэцIыкIу эстафетэу «Дорога — символ жизни» зыфиIорэм Адыгеири хэлажьэ. Республикэм ис кIэлэеджакIохэмрэ студентхэмрэ плакатхэр аIыгъхэу Мыекъуапэ игупчэ къыщызэрэугъоигъэх гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ ашIэн алъэкIыщтым цIыфыбэ рагъэгупшысэным пае.

Адыгеим и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан мы Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ, уицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу гъогузе­кIонымкIэ шапхъэу щыIэхэр бгъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр ащ хигъэ­унэфыкIыгъ ыкIи гъогухэр щы­нэгъончъэнхэмкIэ ини цIыкIуи бэ зэрялъытыгъэр къыIуагъ.

ТхьакIущынэ Аслъан гъогузе­кIоныр щынэгъончъэу щытыным иIофыгъохэм зэрагъэгумэкIы­хэрэм, гъогухэм кIэлэцIыкIухэр ащымыфыкъонхэм анаIэ тыра­гъэтыным къызэрэфаджэхэрэм апае мы Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

- Мэхьанэшхо зиIэ Iофы­гъохэм язэшIохын шъузэрэхэлажьэрэм пае сышъуфэраз. Обществэм зэрэпсаоу ыкIуачIэ рихьылIэн фае гъогухэр щынэгъончъэу щытынхэм. КIэлэ­цIыкIухэр зыхэфыкъухьэрэ тхьамыкIагъохэу гъогухэм къатехъухьэхэрэр анахьэу къы­зыхэкIхэрэр гъогузекIонымкIэ шапхъэу щыIэхэр икъоу зэ­рамыгъэцакIэхэрэр ары. АщкIэ лажьэ зиIэхэр рулым кIэ­рыс­хэм язакъоп, гъогум епхыгъэ шапхъэхэр зымыгъэцэкIэрэ е зэрищыкIагъэм тетэу гъогухэм ащызекIон зымылъэкIырэ кIэ­лэцIыкIухэми ямысагъэ ащ хэлъ, - къыхигъэщыгъ Тхьа­кIущынэ Аслъан

Урысые кIэлэцIыкIу эстафетэм хэлажьэхэрэм ягъусэу Адыгеим и ЛIышъхьэ сурэт зытыраригъэхыгъ ыкIи нахьыжъхэм афэгъэхьыгъэ мыщ фэдэ гущыIэхэр плакатым тыритха­гъэх: «КIэлэцIыкIухэр къэшъу­ухъумэх!»

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах