Примерное время чтения: 2 минуты
67

ТхьакIущынэ Аслъан сурэтышIэу Константин Худяковыр ригъэблэгъагъ

Майкоп, 15 марта - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем щызэлъашIэрэ сурэтышIэу Константин Худяковыр ригъэблэгъагъ. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэд, КъокIыпIэм щыIэ лъэпкъхэм я Къэралыгъо музей и Темыр Кавказ къутамэу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт, нэмыкIхэр.

Урысыем изаслуженнэ сурэтышIэу, художествэхэмкIэ Урысые академием хэтэу, ащ икъутамэу Поволжье щыIэм ипащэу, сурэтышIхэм ятворческэ Союз ипрезидентэу, Московскэ къэралыгъо художественнэ-промышленнэ академиеу С. Г. Строгановым ыцIэ зыхьырэм ипрофессорэу Константин Худяковыр КъокIыпIэм щыIэ лъэпкъхэм я Къэралыгъо музей и Темыр Кавказ къутамэ Адыгеим къыригъэблэгъагъ. Ащ икъэгъэлъэгъон мы мафэхэм республикэм щыкIощт, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

- Лъэшэу тигуапэ цIыф IэпэIасэу, Урысыеми нэмыкI чIыпIэхэми ащызэлъашIэрэ сурэтышIыр Адыгеим къызэреблэгъагъэр, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан хьакIэм зыфигъазэзэ.- Искусствэм изы лъэныкъоу узыфэгъэзагъэр непэрэ уахътэм къыздихьыгъэхэм ащыщ, ар анахьэу ныбжьыкIэхэмкIэ гъэшIэгъоны. Ащ фэдэ мыщ нахьыпэкIэ къыщагъэлъэгъуагъэу щытэпышъ, тиныбжьыкIэхэр ягуапэу еплъынхэу къысшIошIы.

Константин Худяковым шъхьэкIэфэныгъэшхо хэлъэу Адыгеим зэрэщыпэгъокIыгъэхэр, республикэм ипащэ зэрэригъэблэгъагъэр зэригуапэм пстэумэ апэу къыкIигъэтхъыгъ, «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ. Ащ цифровой шIыкIэр ыгъэфедэзэ картинэхэр етхых.

Ахэр ары Адыгеим къыщигъэлъэгъощтхэр. Живописэу нахьыпэкIэ зыпылъыгъэм, итворчествэ зыщыригъэжьэгъагъэм къыхэкIи, лъэхъаным кIэу къыздихьыгъэ технологиехэр сурэтшIыным щигъэфедэнхэм къыфэкIонэу зэрэхъугъэм ар къытегущыIагъ, Адыгеим проектэу къыщагъэр зыфэдэм кIэкIэу ЛIышъхьэр щигъэгъозагъ, иIэшIагъэхэр зыдэт тхылъхэр шIухьафтынэу къыритыгъэх. КъызэриIуагъэмкIэ, къэгъэлъэгъонэу мы мафэм къызэIуахыгъэр мэлъылъфэгъу мазэм ыкIэм нэс кIощт.

НэмыкI лъэныкъоу зытегущыIагъэхэм зэу ащыщ Адыгеим икIыгъэ ныбжьыкIэ IэпэIасэхэр Московскэ къэралыгъо художественнэ-промышленнэ академиеу С. Г. Строгановым ыцIэ зыхьырэм щегъэджэгъэнхэр. Константин Худяковым ащкIэ ишIуагъэ къыгъэкIонэу зэрэхьазырым къыкIигъэтхъыгъ.

Мы мэфэ дэдэм къэгъэлъэгъонхэм якъызэIухынэу музеим щыкIощтым ЛIышъхьэр къыригъэблэгъагъ. ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим фэгъэхьыгъэ тхылъхэр нэпэеплъ шIухьафтынэу хьакIэм ритыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах