31

Тыгъэгъазэм ехъулIэу къызэIуахыщт

Майкоп, 23 октября - АиФ-Адыгея.

Мыекъуапэ къэзыухьащт гъогукIэу ашIырэм иятIонэрэ Iахь къыдыхэлъытэгъэ транспорт зэхэкIыпIэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ щыIагъ. Проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэр, непэрэ мафэм ехъулIэу зэшIуахыгъэр республикэм ипащэ зэригъэлъэгъугъ.

Проектым иапэрэ Iахь къыдыхэлъытагъэу автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ — ТIуапсэ» зыфиIорэм къыщегъэжьагъэу Мыекъуапэ – Усть— Лабинск — Кореновскэм нэс километри 9-м ехъурэ гъогур 2009-рэ илъэсым агъэпсыгъ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 602-рэ тефагъ. Проектыр лъыгъэкIотэгъэным ыкIи ащ иятIонэрэ Iахь тефэщт мылъкур республикэм къыIэкIэхьаным иIофыгъо зэхэфыгъэным фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ гупчэм илIыкIохэм зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэр адыриIагъэх. Ащ ишIуагъэкIэ шышъхьэIум щегъэжьагъэу гъогум игъэпсын иятIонэрэ Iахь рагъэжьагъ.

Мыщ къыдыхэлъытагъэу гъогу километри 10,4-м ехъу ашIын фае, автомобиль гъогоу Мыекъуапэ — Усть-Лабинск —Кореновскэм щегъэжьагъэу «Мыекъуапэ — Джаджэ — Псыбай — Зеленчукская — Карачаевск» зыфиIорэм нэс. Мыщ игъэцэкIэн сомэ миллиарди 3,2-рэ тефэщт. Проектым иящэнэрэ Iахь игъэцэкIэн къегъэнафэ къутырэу Пролетарскэм екIущт гъогоу километри 7 зикIыхьагъэм ишIын. ЗэкIэмкIи гъогур километрэ 26,3-рэ хъущт.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, мы илъэсым транспорт зэхэкIыпIэм ишIын аухыщт. Ащ пэIухьащт сомэ миллион 750-рэ республикэм къыIэкIэхьагъ. Апэрэ уцугъом къыдыхэлъытагъэу агъэпсыгъэ ыкIи джырэ уахътэм агъэфедэрэ къэзыухьэрэ гъогумрэ гъогукIэу ашIырэмрэ мы зэхэкIыпIэм зэрипхыщтых.

Псэуалъэр зыщашIырэ чIыпIэм щызэхащэгъэ зэхэсыгъом Адыгеим и ЛIышъхьэ къыщыгущыIэзэ, зэхэкIыпIэм ишIын пэIухьащт бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ фэгъэзэгъэ псэолъэшI организацием IофшIэныр игъом ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэу ыгъэцэкIэн зэрэфаер анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, графикэу щыIэм ыпэ итхэу зэхэкIыпIэр агъэпсы. Мы илъэсым тыгъэгъазэм ехъулIэу ар атыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо иI. Ар щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зыхъукIэ, гъогурыкIоныр нахь щынэгъончъэ хъущт, хьылъэзещэ машинэхэр Мыекъуапэ къыдэмыхьэхэу, ар къызэраухьащтыми шIогъабэ хэлъ. Ащ дакIоу экологием изытети ныхьышIу хъущт.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ къэзыухьэрэ гъогукIэ зэрашIырэм дакIоу федеральнэ автомобиль гъогоу Р-217 «Кавказ» зыфиIорэм изы Iахь щыкIорэ гъэцэкIэжьынхэри мы илъэсым аухынхэу агъэнафэ. КилометрипшI зикIыхьэгъэ гъогур Ермэлхьаблэ къекIышъ, Мыекъопэ районым пхырэкIы. Илъэсым ыкIэм нэс мыщ транспорт зэхэкIыпIищ щагъэпсыщт, ахэр аужырэ шапхъэхэм адиштэщтых, гъогухэр хъоо-пщаоу щытыщтых. Проектым къыдыхэлъытагъэу Кужорскэ зэпырыкIыпIэм дэжь мыщ фэдэ псэуалъэ щашIы. Къихьащт илъэсым IофшIэнхэр аухынхэу ары.

«ШэпхъэшIухэм ыкIи щынэгъончъэным адиштэрэ транспорт системэ республикэм щыдгъэпсыныр ары типшъэрылъ шъхьаIэр. Ащ пае транспорт инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIофыгъохэм язэшIохын екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр щытэгъэфедэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.— Экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным, гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ къыщыкIэным, инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэнхэм, цIыфхэм япсэукIэ амалхэр нахьышIу хъунхэм мы IофшIэныр афэIорышIэщт.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах