Примерное время чтения: 2 минуты
88

УхъумакIохэм афэгушIуагъ

Майкоп, 20 февраля - АиФ-Адыгея.

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьы­гъэ мэфэкI зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан, Къэралыгъо Советым - Хасэм и Тхьаматэу Владимир ­Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, хэбзэухъумэкIо, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ зэха­хьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Хэ­гъэгу зэошхом, УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм, тинахьыжъхэм, мы мэфэкIыр хэзыгъэунэфыкIырэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Мэзаем и 23-р - тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэм ямэ­фэкI шъыпкъэу зэрэщытыр, мы мафэм тидзэкIолIхэр зэкIэ зэ­рэзэрипхырэр къыхигъэщыгъ.

«Тищынэгъончъагъэ къэу­хъумэгъэныр, тикъэралыгъо къы­пэшIуекIорэ кIуачIэхэм апэуцужьыгъэныр джырэ уахътэм пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм ащыщ. Непэ Сирием щыкIорэ заом тидзэ-космическэ кIуа­чIэхэр хэлажьэх, шIуагъэ къытэу террористхэм ахэр зэрапэуцужьхэрэр бэмэ агу ри­хьырэп. Ащ дакIоу дунэе терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ я 21-рэ лIэшIэгъум Урысыем мэхьанэшхо зэриIэщтыр хэткIи нафэ», - къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ зэри­лъы­тэрэмкIэ, къэралыгъом зыкъыу­хъумэжьынымкIэ амалэу Iэ­кIэлъхэм зэрахигъахъорэр лъэбэкъу тэрэз, Урысыем инеущ­рэ мафэ гъэпсыгъэнымкIэ ащ ишIогъэшхо къэкIо. УФ-м и Пре­зидентэу Владимир Путиным къызэриIоу, цIыфхэр зэзыпхырэ патриотизмэр ары мыщ дэжьым мэхьанэшхо зиIэр, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

«Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, непэ патриотизмэр уичIыгу, уинарод шIу плъэгъунхэ закъор арэп. Хэхъоныгъэхэми ар акIуачIэу щыт», - къыIуагъ Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Непэ Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм гъэхъагъэу ашIы­хэрэм Адыгеим идзэкIолIхэми яIахьышIу зэрэхэлъыр, ащкIэ ахэм зэрафэразэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх ыкIи мэфэкIыр хэзыгъэунэ­фыкIхэрэм къафэгушIуагъэх Владимир Нарожнэмрэ АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъанрэ. Республикэм итворческэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьа­зырыгъэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах