22

УхъумакIохэм афэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу, Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэкIолIхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ мыгъэ зэрэхъурэм епхыгъэу а мэфэкIым тэркIэ мэхьанэшхо иI.

ЗищыIэныгъэ дзэ къулыкъум фэзыгъэIорышIагъэхэм, Iашэ зыIыгъэу зи Хэгъэгу къэзыухъумагъэхэм, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм мэзаем и 23-м яфэшъошэ щытхъур афэтэIо. Нэмыц-фашист техакIохэм апэуцужьхэзэ, псэемыблэжьныгъэ ин, лIыхъужъныгъэшхо, пытагъэ къызэрэзхагъэфагъэм пае тихэгъэгу илIэуж пстэухэмкIи егъашIи ахэр щысэтехыпIэшIоу щытыщтых.

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэкIолI къызэрыкIохэми, яофицерхэми нахьыжъхэм ахэлъыгъэ хэбзэшIухэр зэрэлъагъэкIотэщтхэм, Урысыем исхэм мамыр щыIакIэ яIэнымкIэ, тихэгъэгушхо игъунапкъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ ахэм зэрашIэщтым тицыхьэ телъ.

Ветеранхэми, дзэ къулыкъушIэхэми псауныгъэ пытэ яIэнэу, ягъашIэ кIыхьэ хъунэу, Хэгъэгум пае IофышIоу рахьыжьэрэ пстэуми гъэхъэгъэшхохэр ащашIынхэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах