Примерное время чтения: 2 минуты
92

Ветеранхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Майкоп, 7 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын ехъулIэу сомэ миллиони 3,6-рэ республикэ бюджетым къыхагъэкIынышъ, Хэгъэгу зэошхом сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэмрэ хэлэжьагъэхэмрэ аIэкIагъэхьащт.

Нэбгырэ 300-м ехъумэ сомэ минипшI зырыз аратыщт. Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ анахь пIэлъэ кIэкIым ахъщэр аIэкIагъэхьанэу.

Мы лъэхъаным Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ чIыпIэу зыщыпсэухэрэм елъытыгъэу социальнэ ухъумэныгъэм икъулыкъухэм ахъщэр зыIэкIагъэхьанэу щытхэм яспискэхэр зэхегъэуцох.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм зычIэсыщт унэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ къэралыгъо пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн тегъэпсыхьагъэу чIыпIэхэм хабзэр ащызыIыгъхэм яполномочиехэр агъэцэкIэнхэр. НепэкIэ ветерани 9-мэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу афэшIыгъэнхэ фае.

Урысые Федерацием и Президент и Указ гъэцэкIагъэ хъуным пае 2008-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Хэгъэгу зэошхом иветеран 865-мэ федеральнэ бюджетым имылъку (сомэ миллион 685,5-рэ) къыхагъэкIи зычIэсыщтхэ унэхэр Адыгеим щарагъэгъотыгъэх. Ащ къыщыдыхэлъытагъэу мы илъэсым мэлылъфэгъум, ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу, ветерани 7-мэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу афашIыгъэх. А Iофтхьабзэм сомэ миллиони 6,7-рэ фэдиз пэIуагъэхьагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Джыри федеральнэ бюджетым къикIырэ ахъщэр къызэраIэкIахьэрэм елъытыгъэу ветеранхэм зычIэсыщтхэ унэхэр ягъэгъотыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах