Примерное время чтения: 2 минуты
84

Владимир Пучковыр Адыгеим щыIагъ

Юрий Зиньковский / АиФ
Майкоп, 14 марта - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ ипащэу Владимир Пучковыр мы мафэхэм Адыгеим щыIагъ.

Республикэ ипподромым дэжь ащ щыпэгъокIыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, МЧС-м АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу ХьацIыкIу СултIан, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, нэмыкIхэри.

ОшIэ-дэмышIэхэр къэмыхъунхэмкIэ ыкIи дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр Адыгеим зэрэща-гъэцакIэрэр, мы лъэныкъомкIэ къулыкъушIэхэм къатефэрэр зэшIуахыным зэрэфэхьазырхэр пащэхэм ауплъэкIугъ. УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм иподразделениехэм непэ агъэфедэрэ техникэм икъэгъэлъэгъон ипподромым къыщызэIуахыгъ, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

ГъэIорышIапIэм ипащэрэ къулыкъушIэхэмрэ хэушъхьэфыкIыгъэ оборудованиеу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ, псыр къызщиун ыкIи машIор къызщыхъун ылъэкIыщт лъэхъаным яIофшIэн зэрэзэхащэщтыр, пшъэрылъхэр зэрагъэцэкIэщтхэр къаIотагъ.

ТхьакIущынэ Аслъанрэ Владимир Пучковымрэ къулыкъушIэхэм якIолIагъэх, гущыIэгъу афэхъугъэх. Джащ фэдэу ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ хъугъэ-шIагъэ къызыхъукIэ ГъэIорышIапIэм епхыгъэ агъэзекIорэ пунктым иIофшIэн зэхищэнымкIэ амалэу IэкIэлъхэр зэрагъэлъэгъугъэх. Ащ автоматизированнэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ электроннэ техникэр, радио ыкIи спутник зэпхыныгъэр, интернетыр къыдыхэлъытагъэх.

«Адыгеим хэхъоныгъэхэр ешIых, социальнэ ыкIи экономическэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырищыхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу цIыфхэр къэухъумэгъэнхэм, ошIэ-дэмышIагъэ къызыхъукIэ ар псынкIэу дэгъэзыжьыгъэным тынаIэ тедгъэтын фае. Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ машIом зыкъимыштэным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэнхэр. Сыда пIомэ 2016-рэ илъэсыр — машIом зыкъимыштэным и Илъэсэу дгъэнэфагъэ», — къыIуагъ Владимир Пучковым къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ. — Адыгеим щыIэ ГъэIорышIапIэм иподразделениехэм, мыщ епхыгъэ комиссием яIофшIэн зэрэзэхащэрэм осэшIу афэпшIыныр атефэ. ЦIыфхэр къэухъумэгъэнхэм фэIорышIэщт екIолIакIэхэр республикэм щагъэфедэх, пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу щагъэцакIэх. АщкIэ Адыгеим ипащэхэм, къулыкъушIэхэм инэу тафэраз.

АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр зештэм, республикэм къэкIо-гъэ федеральнэ министрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. УФ-м и МЧС-рэ Адыгеимрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах