Примерное время чтения: 2 минуты
67

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

Майкоп, 11 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьаматэу Нэхэе Руслъан тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр бэрэ зэхащэх, гумэкIыгъоу къэуцухэрэм защагъэгъуазэ, IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм тегущыIэх.

«Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным пае игъоу алъэгъурэ Iофыгъохэм адедгъэштэным, IэпыIэгъу тафэхъуным тыфэхьазыр. ЦIыфхэм ямедицинэ фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, гъэсэныгъэм, спортым, зыгъэпсэфыным ыкIи творчествэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэм мэхьэнэ ин яI», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат. — АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхагъэкIырэ мылъкоу сэкъатныгъэ зиIэхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэм апэIуагъахьэрэр республикэм ибюджет нахьыбэу къыщыдэлъытэгъэным тыдэлэжьэщт.

Сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ пэпчъ IэпыIэгъу фэхъунхэр пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэм зэращыщыр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ ыкIи мы лъэныкъом ынаIэ тыригъэтынэу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч фигъэпытагъ.

Социальнэ Iофыгъоу сэкъатныгъэ зиIэхэр зэуалIэхэрэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъухэрэр, ахэм профильнэ министерствэр IэпыIэгъу зэрафэхъурэр Нэхэе Руслъан къыIуагъ. Iофтхьабзэу республикэм щызэхащэхэрэм чанэу зэрахэлажьэхэрэр, зэнэкъокъу зэфэшъхьафэу къэралыгъом щырагъэкIокIыхэрэми хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызэращафагъэшъуашэхэрэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэдэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ. Нэхэе Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, къалэр мы лъэныкъомкIэ зэтегъэпсыхьагъэ зэрэхъурэр гъэнэфагъэ. ЦIыфхэм IэпыIэгъур зэрэзэхашIэрэр, республикэм и ЛIышъхьэ ыкIи хэбзэ къулыкъухэм зэрафэразэхэр Нэхэе Руслъан игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Непэ хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъолъыр къутамэ нэбгырэ миным ехъу хэт. Ахэр, ежьхэм яамал къызэрихьэу, Iэрыфэгъу щыIакIэр республикэм зэрифэшъуашэу щагъэпсыным хэлажьэх. Конференциехэм, зэнэкъокъухэм, нэмыкI Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах