43

ЯгумэкIыгъохэр къырахьылIагъэх

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм игуадзэу Владимир Гурба Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх, ахэм гумэкIыгъоу яIэхэм защигъэгъозагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ипрокурор ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIыкI Исмахьил, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Наталья Широковар, Адыгеим гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Александр Курпас, муниципалитетхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

УФ-м и Президент экономикэмкIэ ыкIи социальнэ лъэныкъомкIэ цIыфхэм ягумэкIыгъоу фагъэзагъэхэр мыщ щызэхафыгъэх. Ащ епхыгъэу дэкIыгъо Iофтхьабзэхэри рагъэкIокIыгъэх.

Мыекъопэ районым ит псэупIэу Калининым игъогу тэрэзэу къызэрамыгъэнэфырэм мыщ щыпсэухэрэр егъэгумэкIых. Ар зэрыт тхьапэ УФ-м и Президент ыцIэкIэ агъэхьыгъ. Гъогу шIункIым машинэхэр лъэшэу рэчъэх, гъогу зэпырыкIыпIэхэм скоростым къащыщагъакIэрэп.

Станицэу Джаджэм щыпсэухэрэр социальнэ объектхэу псэупIэм дэтхэм зэрякIолIэщтхэ гъогухэр гъэцэкIэжьынхэм зэращыкIэхэрэр ары Президентым зыфагъэзэным лъапсэ фэхъугъэр.

Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъфыгъэм ищыIэныгъэкIэ ищыкIэгъэ Iэзэгъу уц лъапIэхэр зэригъэгъотынхэмкIэ IэпыIэгъу лъыхъоу къэралыгъом ипащэ зыфигъэзагъ.

Красногвардейскэ районым ит къуаджэу Хьатикъуае щыпсэухэрэр къуаджэм спорт псэуалъэ щызэтырагъэпсыхьаным иIофыгъо егъэгумэкIых. ЫпэкIэ культурэм и Унэу щытыгъэм цIыфхэр щызэрэугъоих, теннис, шахмат щешIэх, ау псэуалъэм гъэцэкIэжьынышхохэр ищыкIагъэх. Мы псэуалъэм шахматнэ клуб щызэхэщэгъэнымкIэ амалхэу щыIэхэм къатегущыIагъ Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу Осмэн Альберт.

ДэкIыгъо Iофтхьабзэхэу зэхащагъэхэм ыкIи цIыфхэр зэрэрагъэблэгъагъэхэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм адиштэу Владимир Гурба пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къафишIыгъэх, унашъохэр игъом гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер, ащ зэрэлъыплъэщтхэр къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах