Примерное время чтения: 2 минуты
117

ЯIо зэхэлъэу зэдэлэжьэщтых

Майкоп, 15 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм ипрокурорэу агъэнэфэгъэ Игорь Шевченкэм тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ прокуратурэмрэ Iоф зэрэзэдашIэщтым, язэпхыныгъэ агъэпытэнымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм, социальнэ Iофыгъохэм язэшIохын, ащкIэ пшъэрылъэу къэуцухэрэм, нэмыкIхэми ахэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролинымрэ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Админи-страцие ипащэу ТхьакIущынэ Муратрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ къулыкъушIэхэм республикэм ипрокуратурэ непэ Iоф зэрэщашIэрэр, къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэряIэхэр хигъэунэфыкIыгъ.

— ГумэкIыгъо зиIэ цIыфхэр прокуратурэм къеуалIэх, ахэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэнхэр, яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр мыщ дэжьым пшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ прокуратурэмрэ яIо зэхэлъэу зэрэзэдэлажьэхэрэм бэкIэ елъытыгъ цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэщтыр зыфэдэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, IэпыIэгъу афэхъугъэным ишъыпкъэу зэрэпылъыщтыр, пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ республикэм ипащэхэм зэгурыIоныгъэ адыриIэу адэлэжьэным зэрэфэхьазырыр Игорь Шевченкэм къыIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах