Примерное время чтения: 2 минуты
108

ЯIофшIэн агъэлъэшын фае

Тыгъуасэ IофшIэгъу зэхэсыгъоу щыIагъэм республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ образованиехэм япащэхэм щафигъэпытагъ машIом зыкъымыштэнымкIэ, мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэм къакIэмынэнымкIэ Iофэу ашIэрэр нахь агъэлъэшынэу.

Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Александр Зыбкиным зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ тхьамафэм гъогогъу 27-рэ машIом республикэм зыкъыщиштагъ. Анахьэу тхьамыкIагъохэр зыпкъ къикIыгъэхэр цIыфхэр зэрэмысакъыгъэхэр, республикэм исхэм машIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр зэраукъуагъэхэр ары. Хэбзэукъоныгъэхэр зышIыгъэхэм янахьыбэр къыхагъэщыгъ ыкIи административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрилъытагъэмкIэ, машIом зыкъызэриштагъэр зилажьэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ икъоу Iоф ашIэрэп, мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр зыехэм ягубгъохэр къызэрамыжъухьагъэмкIи машIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр аукъуагъэх.

КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм мы пшъэрылъыр пIэлъэ кIэкIыкIэ зэшIуахынэу пшъэрылъ афишIыгъ, гъогу напцэхэр укъэбзыгъэн зэрэфаери къыхигъэщыгъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр машIом бэрэ зыкъызыщиштэгъэ муниципалитетхэр ары. Лъэшэу къызэрэфэбагъэм къыхэкIэу машIом зыкъимыштэнымкIэ режим гъэнэфагъэм техьанхэу рахъухьэ.

«МашIом зыкъымыштэнымкIэ амалэу щыIэр зэкIэ зехьэгъэн фае. ХэкIхэри, уцыжъхэри губгъохэм ащагъэстыхэ хъущтэп. Муниципалитетхэм япащэхэм МЧС-мрэ республикэм мэкъу- мэщымкIэ и Министерствэрэ яIофышIэхэр ягъусэхэу цIыфхэм машIо зэкIамыгъэнэнымкIэ уплъэкIун Iофтхьабзэхэр зэрахьанхэ фае. Непэ лъэшэу къызыщыфэбэгъэ лъэхъаным ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яIэу щыт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу къулыкъу, ведомствэ гъэнэфагъэхэм пшъэрылъ афишIыгъ тхьамыкIагъо къызщыхъун ылъэкIыщт чIыпIэхэм лъэшэу анаIэ атырагъэтынэу, ащ фэдэ чIыпIэхэм ядэгъэзыжьынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах