Примерное время чтения: 2 минуты
79

ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, муниципальнэ образованиехэм, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Наркоманиер профилактикэ шIыгъэнымкIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь языгъэхьырэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм епхыгъэ учреждениехэм Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр ары апэрэ Iофыгъоу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

ГъэIорышIа­пIэм ипащэу Сергей Клюй къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ит хьапсхэм зэкIэмкIи нэбгырэ 2120-рэ адэс, ахэм ащыщэу 475-мэ наркотикхэм алъэ­ныкъокIэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьагъэх. 2016-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу наркотикхэр, психотропнэ пкъы­гъохэр зыгъэфедэн, зэзгъэгъо­тын е зыщэн зылъэкIыщт нэбгыри 187-рэ профилактическэ учетым хагъэуцуагъэх. 2015-рэ илъэсым къыкIоцI учреждениехэм ачIэсхэм хэбзэнчъэу аIэкIэхьэн фэегъэ наркотик грамм 932,8-рэ къахахыгъ, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

ГущыIэм пае, блэ­кIыгъэ илъэ­сым щылэ мазэм хьапсым дэс С.А. Ереминым дэжь къэ­кIогъэ бзылъфы­гъэр къулыкъу­шIэ­хэм къы­залъыхъум, грамми 3-м ехъу­рэ наркотик пкъы­гъоу «метадон» зы­фиIорэр ыIыгъэу къычIэкIыгъ. Уп­лъэкIун-оперативнэ Iофтхьабзэхэм къы­зэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, колонием дэс нэбгыри 3-мэ ар аIэкIэ­хьанэу щытыгъ.

Мы лъэны­къом­кIэ къулыкъу­шIэхэм Iофышхо ашIэ нахь мышIэми, гумэкIы­гъохэр, щыкIагъэхэр зэрэщы­Iэхэр ГъэIорышIапIэм ипащэ къыIуагъ. БзэджашIэхэм пшъэ­дэкIыжь защарагъэхьырэ учреждениехэм, щагу кIоцIхэм видеокамерэхэр ащагъэуцу­гъэх, ау ахэм ячIэхьагъухэм, аIу­пэхэм мыщ фэдэ пкъыгъохэр икъу фэдизэу ащыIэхэп.

ГъэIорышIапIэм иIофшIэн зэ­рэзэхищэрэм зыщимыгъэрэзэрэ чIыпIэхэм АР-м и ЛIышъ­хьэ къащыуцугъ, гумэкIыгъохэр дэ­гъэ­зыжьыгъэнхэм пае къу­лы­къу­шIэхэм япшъэрылъхэр нахь тэрэ­зэу агъэцэкIэн фаеу ылъы­тагъ

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах