Примерное время чтения: меньше минуты
32

ЯIофшIэн рагъэжьэжьы

Фото Егора Сергеева / АиФ

ЗекIон отраслэр къызэIухыжьыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ апэрэ едзыгъор Адыгеим щырагъажьэ. Бэдзэогъум и 6-м мыщ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ащ къызэрэщиIорэмкIэ, апэрэ едзыгъом къыдыхэлъытагъэу экскурсионнэ организациехэм, унэе санитар купхэр зиIэ турпредприятиехэм яIофшIэн рагъэжьэжьын амал яIэщт. Ау Роспотребнадзорым ишапхъэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэр арых туристхэр къезгъэблэгъэнхэ зылъэкIыщтхэр. Ащ фэшI АР-м зекIонымрэ курортхэмрэкIэ и Комитет шэпхъэ гъэнэфагъэхэр ыштагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, коронавирусыр къызпыхьагъэхэм япчъагъэ республикэм нахь макIэ зыщыхъурэм ыуж зекIоным епхыгъэ организациехэм яIофшIэн псынкIэу рагъэжьэжьын амал яIэным фэшI шапхъэу (стандартэу) щыIэхэм ягъэцэкIэн зыфагъэхьазырынэу араIогъагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу чIыпIэ мини 2,5-рэ фэдиз зиIэ хьакIэщ ыкIи нэмыкI объект шъэныкъом кIахьэрэм цIыфхэр рагъэблэгъэнхэм фэхьазырых.

ХьакIэу къакIохэрэм республикэр шIукIэ агу къинэжьыным, дэгъоу загъэпсэфыным афэшI зекIоным ипредприятиехэм амалэу яIэр зэкIэ рахьылIэ. Экскурсиехэм къащегъэжьагъэу экстремальнэ аттракционхэм анэсэу Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Мы илъэсым щынэгъончъэным имызакъоу, санитарнэ шапхъэхэм ягъэцэкIэн къыдалъытэныр пшъэрылъ шъхьаI.

Адыгеим къакIохэрэр чIыпIэ дахэхэм кIонхэ, шIуагъэ къытэу яуахътэ агъэкIон алъэкIыщт. Ахэм ащыщых зыми фэмыдэ чIыопсым ыкIи тарихъым ясаугъэтхэр: тыди щызэлъашIэрэ зыгъэпсэфыпIэу Лэгъо-Накъэ, поселкэу Гъозэрыплъ, Партизанскэ гъэхъунэр, дольменхэр, нэмыкIхэри.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах