aif.ru counter
55

ЯлIыхъужъныгъэ щысэтехыпI

Майкоп, 12 февраля - АиФ-Адыгея.

Тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэлэжьагъэхэм аIукIагъ.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

— Хэгъэгу чыжьэм щыIэхэу къэралыгъом пшъэрылъэу къафигъэуцугъэр зэрифэшъуашэу тицIыфхэм агъэцэкIагъ. ЛIыхъужъныгъэу ахэм зэрахьагъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Адыгеим икIыгъэ нэбгырэ 880-мэ Афганистан къулыкъу щахьыгъ, нэбгырэ 23-мэ апсэ щагъэтIылъыгъ.

Зэо зэпэуцужьхэм ахэтыгъэхэр IэпыIэгъу зэфэхъухэу, аIэ зэкIэдзагъэу непэ зэрэзэготхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Афганистан щызэуагъэхэм ыкIи ащ сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм я Урысые общественнэ организациеу «Инвалиды войны» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ ипащэу Джарымэ Рэщыдэ къызэриIуагъэмкIэ, Афганистан иветеранхэм я Координационнэ совет республикэм щагъэпсыгъ. Ащ иIофшIэн зэрэзэхищэрэм къытегущыIагъ.

Дзэ-патриотическэ пIуныгъэр, ныбжьыкIэхэр къулыкъум амыщэхэзэ Iоф адэшIэгъэныр, заом хэлэжьэгъэ ветеранхэр ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъум иIофышIэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэр, къэралыгъор къыухъумэзэ зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэм яшIэжь гъэлъэпIэгъэныр, яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары советыр зыдэлажьэрэр.

Урысые общественнэ организациеу «Афганистан иветеранхэм я Урысые Союз» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Николай Николенкэм къызэриIуагъэмкIэ, нэбгырэ 23-у заом щыфэхыгъэхэм мыжъобгъухэр афагъэуцугъэх. Саугъэтэу «ДзэкIолIхэм япсынэкIэчъ» зыфиIорэри республикэм щагъэпсыгъ. Джащ фэдэу общественникхэм къызэIуахыгъэ музеим кIэлэеджакIохэр рагъэблагъэх, лIыхъужъныгъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щызэхащэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ветеранхэр гущыIэгъу фэхъугъэх, ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр къаIотагъэх. КъумпIыл Мурат ынаIэ къызэратетымкIэ зэрэфэразэхэр афганцэхэм ягущыIэ къыщыхагъэщыгъ. Зэо зэпэуцужьхэм ахэлэжьагъэхэм япсэупIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэным пащэхэр дэлажьэх, тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ехъулIэу Iофтхьабзэу республикэм щырагъэкIокIыщтхэм апэIуагъэхьанэу сомэ миллион афатIупщыгъ.

Общественнэ организациехэм Iофэу ашIэрэм мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Юнармейцэхэм нахь игъэкIотыгъэу хэбзэ къулыкъухэри, ветеранхэри апылъынхэ фае, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ. — Джырэ уахътэ офицерхэм я Унэу Мыекъуапэ дэтыр юнармейцэхэм яштаб къыратыжьыным тыдэлажьэ. «ДзэкIолIхэм япсынэкIэчъ» зыфиIорэ саугъэтым къыпыщылъ чIыпIэм игъэкIэжьын лъыдгъэкIотэщт. Афганистан щызэуагъэхэм ахъщэ IэпыIэгъу ядгъэгъотыным фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэри зэшIотхыщтых.

Мэзаем и 18-м Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр хагъэунэфыкIыщт, мэзаем и 23-р хэгъэгум иухъумакIохэм я Маф. КъумпIыл Мурат зэхахьэм къекIолIагъэхэм а къэблэгъэрэ мэфэкIхэмкIэ афэгушIуагъ.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах