Примерное время чтения: 2 минуты
94

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ (08.06.2017)

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 8 июня - АиФ-Адыгея.

Социальнэ IофышIэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэм и Парламент идепутатхэр, социальнэ къулыкъум иветеранхэр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэр рамыгъажьэзэ, цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ гупчэхэу муниципальнэ образованиехэм ащыIэхэм якъэгъэлъэгъонэу къызэIуахыгъэм КъумпIыл Мурат екIолIагъ, мы къулыкъум иIофышIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Нэужым мэфэкI зэхахьэм КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, социальнэ IофышIэхэм къафэгушIуагъ. Мы къулыкъум сыдигъуи мэхьанэшхо зэриIэр, ищыIэныгъэ гъогу ащ езыпхыгъэ пстэуми япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэрагъэцакIэрэр, ащкIэ цIыфхэр къазэрафэразэхэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

— ЦIыфыгъэшхо, гуфэбэныгъэ зищыкIэгъэ сэнэхьатыр къыхэшъухыгъэу шъуиIофшIэн шъогъэцакIэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Адыгеим щыпсэухэрэр социальнэу ухъумэгъэнхэм фэIорышIэрэ къэралыгъо программитIу республикэм щытэгъэцакIэ. Ахэм ащыщэу «ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр» зыфиIоу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэм сомэ миллиард 17,5-рэ фэдиз пэIудгъэхьащт.

Программэу «Доступная среда» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ сэкъатныгъэ зиIэхэм щыIакIэр нахь Iэрыфэгъу афэхъущт. Ащ игъэцэкIэн сомэ миллиони 112-рэ фэдиз телъытагъ. Джащ фэдэу фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэм яIофшIэн нахьышIоу зэрагъэпсыщтым тынаIэ тет, мы уахътэм ехъулIэу тишъолъыр щыпсэухэрэм япроцент 93-мэ ащ зыфагъэзэн амал яI. Тызхэт илъэсым республикэм ит псыхэм ащыщхэр нэпкъым къыдэкIыхи, цIыфхэр чIыпIэ къин зефэхэм, Адыгеим щылэжьэрэ социальнэ IофышIэхэм яIофшIэн зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIагъэр тинэрылъэгъу хъугъэ. Ахэм яшIуагъэкIэ гъомылапхъэ, псы, Iэзэгъу уцхэр зищыкIагъэхэм аIэкIэдгъэхьан тлъэкIыгъэ.

ЧIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэхэм сызэрафэразэр сигущыIэ къыщыхэзгъэщы сшIоигъу.

ЩытхъуцIэу «АР-м цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIо-рэр зыфагъэшъошагъэхэм КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, ар къэзыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ аритыжьыгъэх.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, нэбгырэ заулэмэ щытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Адыгеим итворческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах