35

Япчъагъэ къыщыкIагъ

УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Колокольцевым наркотикхэм апэшIуекIогъэнымкIэ Къэралыгъо комитетым изэхэсыгъо тыгъуасэ видеоселектор шIыкIэм тетэу зэхищагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Мы тхьамыкIыгъор къызылъыКавказыр орэмамырIэсыгъэ цIыфхэм яучет зэрашIырэ шIыкIэр зэхъокIыгъэн зэрэфаем пстэуми апэу министрэм ынаIэ тыридзагъ. Ащ къызэриIуаКавказыр орэмамыргъэмкIэ, джырэ уахътэм щыIэ учетымкIэ наркотикыр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ зэрифэшъуашэу агъэунэфын алъэкIырэп. Мы гумэкIыгъом УФ-м и Президент и УплъэкIу ГъэIорышIапIэ ынаIэ тыридзагъ. Ащ къыхэкIэу наркотикыр зыгъэфедэрэ цIыфхэм диспансеризацие зэракIущтым зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэныр УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ игъоу ылъытагъ.

Владимир Колокольцевым джащ фэдэу игущыIэ къыщыхигъэщыгъ наркотикым пыщэгъэ цIыфхэр бзэджэшIагъэ зэрахьаным нахь къызэрэфакIохэрэр.

Адыгеим наркотикым пыщэгъэ цIыфэу щыпсэухэрэм япчъаКавказыр орэмамыргъэ аужырэ илъэсым проценти 7-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Наркотик, шъон пытэ е нэмыкI токсическэ веществохэр зыКавказыр орэмамырхэлъхэм яшъогъэ цIыфхэм ресКавказыр орэмамырпубКавказыр орэмамырликэ наркодиспансерым медицинэ IэпыIэгъу щарагъэКавказыр орэмамыргъоты.

Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу спортым допингхэр щамыгъэфедэнхэм епхыгъэ Iофыгъоми тегущыIагъэх. Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мыщ фэдэ шIыкIэм ыпкъ къикIыкIэ зэнэкъокъухэм шъыпкъэныгъэ ахэлъэу рекIокIхэрэп. СпортКавказыр орэмамырсменым ипсауныгъи ахэр къегуаох.

АдыгеимкIэ мы лъэныкъом республикэм ипащэ ынаIэ тырегъэты. Спорт еджапIэхэм лекциехэр, тестированиехэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр ащызэхащэх. Ахэм анэмыкIэу Урысые антидопинговэ движениеу «#СпортЧистыхДостижений» зыфиIорэм игъогу картэ Адыгеим щашIыгъ ыкIи къыщагъэлъэКавказыр орэмамыргъуагъ. Урысые антидопинговэ ассоциациеу «РУСАДА» зыфиIорэр, къэралыгъо спорт федерациехэр, профильнэ министерствэхэр мыщ фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэм ахэлэжьагъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах