Примерное время чтения: 3 минуты
89

ЯщыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу зэрашIыщтым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 6-у гъэ-сэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIы-гъэхэм дипломхэр, ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 10 зырыз афигъэшъошагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, илъэс зэкIэлъыкIохэм атегъэпсыхьэгъэ программэу «Доступная среда» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сэкъатныгъэ зиIэхэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэным, яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэм афэшI республикэм щашIэрэр зэрэмымакIэр къыIуагъ. Мыгъэ мы программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 36-рэ пэIуагъэхьагъ, зэкIэмкIи сомэ миллион 90-рэ фэдиз агъэфедэнэу ащ къыдыхэлъытагъ. Ау ащ дакIоу гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр зэрэщыIэхэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

- Сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ мин 35-м ехъу Адыгеим щэпсэу. Япсауныгъэ изытет емылъытыгъэу мыхэм ащыщыбэр республикэм иобщественнэ щыIакIэ чанэу къыхэлажьэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъагъэхэр ашIых. Ащ фэдэ цIыфхэм апай ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ шIухьафтыныр зыкIэдгъэнэфагъэр.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэныр къэралыгъом ипшъэрылъ шъхьаIэх, ар къыдэтлъытэзэ тиIофшIэн зэхэтэщэ, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. Мы илъэсым къыкIоцI сэкъатныгъэ зиIэхэм япхыгъэ организации 6-мэ сомэ миллион фэдиз хъурэ финанс IэпыIэгъу арагъэгъотыгъ. Илъэс къэс сэкъатныгъэ зиIэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу мыщ фэдэ организациехэм офис техникэр афащэфы. Ащ дакIоу мы купым къыхиубытэхэрэм яфитыныгъэхэр ухъумэгъэнхэм фэшI региональнэ шэпхъэ базэр нахьышIу шIыгъэным республикэм ипащэхэм анаIэ тет.

- Сэкъатныгъэ зиIэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр ыпкIэ хэмылъэу аIэкIэгъэхьэгъэнхэм, ахэм реабилитацие акIуным, нэмыкI лъэныкъохэри гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм ахэм афэгъэзэгъэ ведомствэхэр лъыплъэнхэ фае, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ГумэкIыгъоу дагъэзыжьын алъэкIыгъэхэм къатегущыIагъ республикэм ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, сэкъатныгъэ зиIэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, ахэм алъэныкъокIэ щыIэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм прокуратурэм ынаIэ тет. Мы илъэсым сэкъатныгъэ зиIэхэм яфитыныгъэхэр гъогогъуи 113-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

ГущыIэм пае, Адыгеим ит гъэсэныгъэ, медицинэ ыкIи аптечнэ учреждениехэм ащыщхэм сэкъатныгъэ зиIэхэр ачIэхьанхэ алъэкIырэп. Ащ епхыгъэ тхылъ 28-рэ прокуратурэм къыIэкIэхьагъ, 25-р зэхэфыгъэ хъугъэ, гумэкIыгъохэр дагъэзыжьыгъэх. КъулыкъушIэхэм яшIуагъэкIэ сэкъатныгъэ зиIэ сабыим ищыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр IэкIагъэхьагъэх.

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым сэкъатныгъэ зиIэхэм гъогогъу 64-рэ зыкъыфагъэзагъ. Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм зэрагурыIуагъэхэм ишIуагъэкIэ гумэкIыгъохэм янахьыбэр дэгъэзыжьыгъэ хъугъэ. ГущыIэм пае, сэкъатныгъэ зиIэ цIыфэу курэжъые исыр илъэс 13-рэ фэтэрыбэу зэхэт унэм иятфэнэрэ къат тесыгъ. ЗэрэземыкIошъурэм къыхэкIыкIэ урамым къытехьэщтыгъэп. Ащ иIоф хьыкумхэм илъэси 2 фэдизрэ зэхафыгъ, бэмышIэу апэрэ этажым тет фэтэрыкIэ къыратыгъ. Мыекъопэ къэлэ администрациер сабыибэ зэрыс унагъом (сэкъатныгъэ зиIэхэр исых) IэпыIэгъу фэхъугъ, псэупIэм фабэр IэкIигъэхьагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх, гумэкIыгъо шъхьаIэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх. Ахэм ядэгъэзыжьынкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэ АР-м и ЛIышъхьэ фэрэзагъэх. Джащ фэдэу сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ итхьаматэу, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Михаил Терентьевым ирэзэныгъэ тхылъ ТхьакIущынэ Аслъан къыфагъэшъошагъ. - Сэкъатныгъэ зиIэхэм щыкIагъэу яIэхэр дэгъоу тэшIэх, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм тыпылъыщт, IэпыIэгъу тафэхъущт, - къыIуагъ кIэухым ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах