Примерное время чтения: 1 минута
13

ЯтIонэрэ комплексыр къызэIуахыгъ

Компаниеу «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм пчэныщэр къызыщахьыжьыщт кластерым игъэпсын телъытэгъэ инвестиционнэ проектышхор 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу республикэм щыпхырещы.

2020-рэ илъэсым Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Трехречнэм пчэн мини 2 зыщаIыгърэ фермэм иапэрэ комплекс къыщызэIуахыгъ. Чэщ-зымафэм къыкIоцI фермэм щэ тонни 6 къыщахьыжьы. Пчэн мини 3 зыщаIыгъыщт ятIонэрэ комплексыр затIупщыкIэ, предприятием чэщ-зымафэм щэ тонн 15-м нэс къыщахьыжьынэу мэгугъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм изэхэщакIорэ компанием икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэрэ игъусэхэу фермэри, щэр переработкэ зыщашIырэ заводри къызэпиплъыхьагъэх. Адыгеим ыцIэкIэ Урысые Федерацием исенаторэу Александр Наролинми мы агропредприятием иIофшIакIэ нэIуасэ зыфишIыгъ.

Предприятием идирекцие къызэритыгъэмкIэ, фирмэм ипродукцие жъугъэу Урысыем ибэдзэрхэм ащащэ. «Аэрофлотым», сатыушIыпIэхэу «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» зыфиIохэрэми, нэмыкIхэми ипродукцие аIэкIигъэхьанэу зэзэгъыныгъэ адишIыгъ. Адыгеим щыпхыращырэ проектым пстэумкIи сомэ миллиарди 2,3-м ехъурэ инвестициехэр халъхьагъэх, IофшIэпIэ чIыпIэ 80 зэхащагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ предприятием производственнэ амалыкIэу иIэхэм нэIуасэ зазыфешI нэуж республикэм пIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ зэдэлэжьэныгъэ агрохолдингым дыриIэ зэрэшIоигъор хигъэунэфыкIыгъ.

«Пчэныщэ къызыщахьыжьыщт кластерым изэхэщэн телъытэгъэ проект гъэшIэгъоныр компаниеу «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм тIэкIу-тIэкIузэ республикэм зэрэщыпхырищырэр тинэрылъэгъу. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щызэхащэх, бюджетым хэбзэIахьхэр къехьэх, пчэныщэм икъыдэгъэкIынкIэ ыкIи ащ гъомылапхъэхэр хэшIыкIыгъэнхэмкIэ Адыгеим Урысыем мэхьанэу щыриIэм хэхъо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Предприятием ипащэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, проектым иятIонэрэ чэзыу затIупщкIэ пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм якъыдэгъэкIынкIэ Адыгеим Урысыем пэрытныгъэ щиубытыщт. КъэIогъэн фае «Дышъэ фыжь» тамыгъэр атетэу пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылэпхъэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр: йогуртхэр, къуаехэр, кефирыр, творогыр ыкIи нэмыкIхэр Урысыем итучанышхохэм жъугъэу зэращащэрэр.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах