18

Язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэщт

пресс-служба главы Адыгеи
Майкоп, 13 февраля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ (игубернатор) дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый республикэм и Правительствэ зычIэт унэм мы мафэхэм зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ шъолъыритIум язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщтым ахэр тегущыIагъэх, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе Iофыгъохэр агъэнэфагъэх.

ШъолъыритIумкIи мэхьанэшхо зиIэ инфраструктурэ проектхэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ зэдырагъэштэн, уплъэкIунхэр ренэу зэхащэнхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум къыщиIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм иофициальнэ лIыкIо пшъэрылъ фишIыгъ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIынкIэ Iофтхьабзэхэм нахь лъэшэу ынаIэ атыригъэтынэу. НыбжьыкIэ сэнаущхэм яшъолъыр слетэу «Фыщт-2019» зыфиIорэм Краснодар краим илIыкIохэм щызэдашIыгъэгъэ зэзэгъыныгъэхэм адиштэу культурэм, спортым, ныбжьыкIэ политикэм алъэныкъокIэ апэрэ чэзыоу зыдэлэжьэнхэ фэе проектхэр шъхьафэу агъэнэфагъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых