Примерное время чтения: 2 минуты
13

Язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Майкоп, 24 августа - АиФ-Адыгея.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу ипащэу, УФ-м ихьыкум пристав шъхьаIэу, генерал-полковникэу Дмитрий Аристовыр Адыгеим къэкIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ хэгъэгум ихьыкум пристав шъхьаIэрэ Адыгеим и Правительствэ зычIэт унэм хьыкум приставхэм якъулыкъу ыпашъхьэ ит пшъэрылъхэр республикэм зэрэщагъэцакIэхэрэм, ащ Адыгеим икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэу адыриIэм атегущыIагъэх. Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Ихно зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгум ихьыкум пристав шъхьаIэу Дмитрий Аристовым «тхьауегъэпсэу» риIуагъ Урысыем ихьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу ишъолъыр ГъэIорышIапIэ ынаIэ ренэу къызэрэтыригъэтырэм ыкIи IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм афэшI.

«ТэркIэ мэхьанэшхо иI хьыкумхэм яунашъохэр зэрагъэцакIэхэрэм гъунэ зэрэлъафырэм республикэм нахь зыкъыщегъэIэтыгъэным, хьыкумышIхэм яIофшIэн хэбзэ икъу хэлъхьэгъэным. Игъо къытфалъэгъугъэхэр тапэкIи къыдэтлъытэщтых, социальнэ, экономикэ зыпкъитыныгъэмрэ рэхьатныгъэмрэ республикэм къыщыухъумэгъэнхэмкIэ зэдэлэжьэныгъэу зэдытиIэм нахь зедгъэушъомбгъущт», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Мы мафэм Урысыем ихьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу ипащэ хьыкум хэбзэ къулыкъухэми, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэми япащэхэм зэIукIэгъу заулэ адыриIагъ. Ведомствэхэр зэрэзэдэлэжьэщтхэм ыкIи ащкIэ амалэу щыIэхэм а зэIукIэгъухэм щатегущыIагъэх. Джащ фэдэу Дмитрий Аристовым Урысыем ихьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу ишъолъыр ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэми зэIукIэ адыриIагъ, отчетэу къашIыгъэхэм ядэIугъ, Iоф зыдашIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, мы илъэсым иапэрэ мэзибл хьыкум Iоф 121229-мэ язэхэфын аухыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым джащ фэдэ илъэхъан Iоф 99812-рэ зэхафыгъагъэр. Сомэ миллиард 1,2-рэ фэдиз къарагъэпщыныжьыгъ, блэкIыгъэ илъэсым джащ фэдэ илъэхъан къарагъэпщыныжьыгъагъэр сомэ миллиардым ехъущтыгъ. КIэлэпIупкIэр зэрарамытырэм епхыгъэу УФ-м и Уголовнэ кодекс ия 157-рэ статья диштэу уголовнэ Iофи 103-рэ къызэIуахыгъ. ЧIыфэ зытелъыгъэ нэбгырэ 2683-мэ афэгъэхьыгъэу хьыкум приставхэм унашъо аштагъ ахэр Урысые Федерацием икIынхэ фимытхэу. Нэбгырэ 46-мэ кIэлэпIупкIэмкIэ чIыфэу ателъыр къатыжьыгъ. Мэзи 7-м къыкIоцI сомэ миллион 79-рэ мин 951-рэ чIыфэу къаIахыжьыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым джащ фэдэ илъэхъан къаIахыжьыгъэр сомэ миллион 52-рэ мин 347-рэ хъущтыгъэ. КъэIогъэн фае хьыкум приставхэм якъулыкъу пшъэрылъхэр агъэцакIэхэ зэхъум хэбзэукъоныгъэхэр зэрамышIыгъэхэр.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах